Postup pri uplatnení superodpočtu

Pri uplatňovaní odpočtu na VaV odporúčame dodržovať nasledujúci postup:    

1. Identifikovať projekty VaV

Analyzovať súčasné a plánované aktivity, projekty a zákazky spoločnosti s cieľom správne identifikovať projekty, ktoré spĺňajú parametre výskumu a vývoja, tzn. posúdiť prítomnosť citeľného prvku novátorstva a prekonania technickej neurčitosti.

2. Pripraviť interný smernicu na sledovanie projektov výskumu a vývoja a výdavkov na ne vynaložených.

Pripraviť interný smernicu na sledovanie VaV projektov a výdavkov s nimi spojených (vrátane náležitostí projektového manažmentu a nastavenie metodiky výpočtu a evidencie nákladov na VaV) a nastaviť systematický prístup k aktivitám VaV.

3. Spracovať projekt výskumu a vývoja.

Spracovať dokument "Projekt výskumu a vývoja", v ktorom sa vymedzia ciele projektu, jeho trvanie a rozpočet.

4. Popísať citeľný prvok novátorstva a prekonanie technickej neurčitosti.

Okrem Projektu výskumu a vývoja odporúčame pripraviť popis citeľného prvku novátorstva a prekonania technickej neurčitosti u každého uplatňovaného projektu VaV.

5. Identifikovať uplatniteľné náklady a stanoviť metodológiu výpočtu.

Na každý projekt VaV identifikovať náklady, overiť ich uplatniteľnosť a stanoviť metodiku ich výpočtu.

6. Viesť oddelenú evidenciu nákladov na VaV.

Ku každému VaV projektu viesť oddelenú evidenciu nákladov na VaV.

7. Stanoviť vopred jasný spôsob kontroly a vyhodnocovania výsledkov projektu.

Ku každému projektu VaV odporúčame stanoviť vopred jasný spôsob kontroly a vyhodnocovania výsledkov projektu v každej jeho fáze. , napr. pravidelné porady tímu, kontrolné dni, laboratórne testy, skúšky prototypu, spustenie poloprevádzkovej výroby, atď. Odporúčame tiež uchovávať písomné záznamy ako napríklad zápisy z porád tímu, skúšobné denníky, priebežné správy o plnení cieľov projektu, atď. Po ukončení projektu tiež odporúčame pripraviť záverečnú správu a výsledkoch projektu.

 

Spoločnosť Ayming vám s uplatnením superodpočtu a prípravou všetkých potrebných podkladov veľmi rada pomôže a prevezme plnú zodpovednosť za jeho správne uplatnenie. Čítajte viac v sekcii Naše služby