Zavrieť

Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV

Experti na superodpočet a EÚ dotácie > Financovanie inovácií > Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Audit pripravenosti odpocet VaV Ayming

Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV zo strany finančných úradov

Za posledné tri roky sa spoločnosti, ktoré si uplatňujú odpočet na výskum a vývoj, čoraz častejšie stretávajú s problémami pri kontrolách nimi uplatneného odpočtu na výskum a vývoj zo strany finančného úradu. A to aj v prípade spoločností, ktoré v predchádzajúcich rokoch úspešne prešli kontrolou odpočtu na výskum a vývoj. Najčastejším dôvodom zamietnutia odpočtu a domerania dane, vymerania pokút a úrokov z omeškania je:

  1. Nedostatočná, nesprávne vedená alebo nedostatočne podrobná podporná dokumentácia k odpočtu na výskum a vývoj, preukazujúca realizáciu VaV (denné pracovné výkazy s popisom činností, hodnotiace správy o priebehu projektu, záznamy o zmenách v projekte atď.)
  2. Časový a vecný nesúlad dokumentácie odpočtu VaV so všetkou ostatnou dokumentáciou a údajmi súvisiacimi s realizáciou projektu VaV (objednávky/zmluvy/komunikácia so zákazníkmi/dodávateľmi/internými atď.)
  3. Nevedenie oddelenej evidencie nákladov na výskum a vývoj, nesprávna alebo problematická metodika výpočtu jednotlivých nákladov.

Z dostupných štatistík vyplýva, že 3 zo 4 kontrolovaných odpočtov sú v rozpore z hľadiska jedného z vyššie uvedených bodov, kumulácie viacerých alebo dokonca všetkých, a to napriek tomu, že daňovník disponuje legislatívou stanovenými dokladmi a realizuje výskum a vývoj.

Zákon o dani z príjmov je v oblasti úpravy povinností poplatníkov pre správne uplatnenie odpočtu vágny, nestanovuje napríklad aká a ako podrobná podporná technická dokumentácia má byť vedená a ktoré skutočnosti je daňovník povinný preukázať, aby si zachoval právo na odpočet.

Pre správne a bezpečné uplatnenie odpočtu je preto nevyhnutná základná znalosť praxe daňových orgánov pri daňových kontrolách, znalosť rozsahu a podrobnosti požiadaviek daňových orgánov na preukázanie oprávnenosti odpočtu a znalosť dôvodov spochybnenia a zamietnutia odpočtu.

Preto sa na spoločnosť Ayming, ako špecialistu na odpočet na VaV s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou a obhajobou odpočtov na VaV, obracia čoraz viac spoločností, aby preverili, či sú dostatočne pripravené na prípadnú kontrolu, či disponujú dostatočnými podkladmi a či by boli schopné obhájiť odpočet podľa aktuálnych požiadaviek daňových orgánov a aktuálnej legislatívy. Spoločnosť Ayming týmto spoločnostiam pomáha a uskutočňuje Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV zo strany finančných úradov.

Predmetom auditu je posúdenie nasledujúcich oblastí:

  • Spôsob kontroly a hodnotenia projektov VaV a ich správna dokumentácia.
  • Dôkaznosť, dostatočnosť a súlad podpornej internej dokumentácie, dokladajúca realizácia VaV.
  • Splnenie formálnych náležitostí projektu VaV.
  • Dôkazy oddelenej evidencii nákladov na VaV.
  • Metodika výpočtu jednotlivých nákladov na VaV.

Výstupom auditu je komplexné posúdenie dostatočnosti a kvality dokladov, ktoré má spoločnosť k dispozícii na obhajobu odpočtu nákladov na výskum a vývoj. Podľa skúseností spoločnosti Ayming je situácia v spoločnostiach z hľadiska pripravenosti na kontrolu daňového úradu veľmi rozdielna, ale takmer vždy nájdeme nedostatky, často podstatné, ktoré audit pripravenosti na kontrolu odhalí.

Ak chcete prediskutovať svoju situáciu a pripravenosť na prípadnú kontrolu, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás:

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.