Zavrieť

Príprava žiadosti za účelom získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV

Experti na superodpočet a EÚ dotácie > Financovanie inovácií > Príprava žiadosti za účelom získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV
header_droit_1000x470_finance_et_taxes

Podpora výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom finančných prostriedkov z EÚ

Získajte osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie VaV.

Je v dlhodobom záujme Slovenska, aby verejné financie smerovali k najkvalitnejším výskumným tímom, a aby sa pri maximálnom využití prostriedkov z EÚ vytvorilo prostredie, ktoré podporuje prenos poznatkov zo základného a aplikovaného výskumu do praxe. Výsledkom je podpora a smerovanie k inováciám, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, ochrane priemyselných práv a zavádzaniu technických noriem do výrobnej praxe a služieb.

Zapojenie ďalších subjektov aj mimo akademickej sféry do výskumu a vývoja a sledovanie ich spôsobilosti vykonávať takúto činnosť, riadi MŠVVaŠ SR, a to Výnosom Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15 mája 2009 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja.

 

Na čo slúži získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

 

Získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (ďalej len „osvedčenie“) je podmienkou, ktorá zároveň oprávňuje právnické alebo fyzické osoby uchádzať sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu formou nenávratnej podpory. Formy podpory výskumu a vývoja sú poskytované na základe súťaží účelovou formou (podľa §16 zákona č. 172/2005):

  • na riešenie projektov výskumu a vývoja, riešenie projektov prostredníctvom agentúry alebo v rámci štátnych programov výskumu a vývoja
  • na riešenie rozvojových projektov, prostredníctvom agentúry alebo v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.

Platnosť osvedčenia o spôsobilosti je na šesť rokov od jeho vydania.

 

Ako získať osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV

 

Osvedčenie, ktoré je výsledkom hodnotenia organizácie výskumu a vývoja, vydáva a odníma minister školstva na základe návrhu hodnotiteľskej komisie. Podkladom pre hodnotenie spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj je Žiadosť o vykonanie hodnotenia.

Hodnotiteľská komisia pri hodnotení prihliada na detailnejšie zaradenie do sektora výskumu a vývoja a na jeho základe pridelí základné a doplňujúce moduly hodnotenia.

Pre mnohé organizácie je splnenie povinných modulov žiadosti obzvlášť náročné, pretože nedokážu naformulovať kvalitný výskumný zámer alebo im výskum a vývoj nevyplýval z činností vykonávaných podľa Obchodného registra.

Naše služby v oblasti prípravy žiadosti za účelom získania osvedčenia zahŕňajú:

 

  • Splnenie potrebných formálnych náležitostí pre podanie Žiadosti o hodnotenie
  • Registráciu Žiadateľa v organizačnom systéme SK CRIS
  • Správne zaradenie Žiadateľa do kategórie a príslušného sektora výskumu a vývoja podľa platných ustanovení zákona
  • Určenie povinných a nepovinných modulov v Žiadosti
  • Správne vyplnenie potrebných údajov v jednotlivých modulov
  • Prípravu podkladov a príloh potrebných k Žiadosti
  • Podanie Žiadosti v elektronickej aj písomnej forme
  • Komunikáciu so zodpovednou osobou na MŠVVaŠ SR

 

 

Superodpočet a osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

 

Vo vzťahu s uplatňovaním odpočtu nákladov na výskum a vývoj nie je osvedčenie prekážkou. Držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj si môže uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, ak nerealizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja.

Nehmotné výsledky výskumu a vývoja sú výsledky úspešných výskumno-vývojových činností, ktorými môžu byť napr. technologické postupy, receptúry, projekty a pod.

Ak držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj realizuje projekt VaV za účelom predaja nehmotných výsledkov VaV zákazníkovi, ktorý ich následne využije pri realizácii vlastného projektu VaV, môže zákazník podľa výnimky uvedenej v zákone, tieto náklady zahrnúť do odpočtu nákladov na VaV.

V prípade ak držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV využil možnosť odpočtu výdavkov na VaV, ale neskôr sa rozhodol predať nehmotné výsledky tohto výskumu, je povinný podať dodatočné daňové priznanie a zaplatiť priznanú daň najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uskutočnil predaj nehmotných výsledkov.

 

 

Ak máte záujem o čerpanie finančných prostriedkov z EÚ, no Vaša spoločnosť zatiaľ nedisponuje platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, neváhajte sa obrátiť na odborníkov na financovanie inovácií z radov Ayming. Našim klientom ponúkame komplexné poradenstvo založené na metodológii, ktorá vychádza z viac ako tridsaťročnej medzinárodnej skúsenosti skupiny aj každodennej praxe na Slovensku.

Naši skúsení konzultanti pre inovácie, výlučne s vysokoškolským technickým vzdelaním, sú pripravení pomôcť Vám zrealizovať Vaše projekty.