Zavrieť

Projekt výskumu a vývoja

Náležitosti Projektu výskumu a vývoja podľa zákona o dani z príjmov.

Corps_de_texte_1100x400_RH

Projekt výskumu a vývoja

Projektom výskumu a vývoja sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí predmet výskumu a vývoja. Projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom sa pri realizácii projektu VaV uplatňuje odpočet.

Pri daňovej kontrole je správca dane alebo finančné riaditeľstvo  oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu výskumu a vývoja.

Projekt VaV musí obsahovať:

  1. Základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo.
  2. Dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu výskumu a vývoja.
  3. Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.
  4. Celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu a predpokladané náklady v jednotlivých rokoch realizácie projektu.

Kvalitne a správne spracovaný Projek výskumu a vývoja je pre úspešné obhájenie superodpočtu na výskum a vývoj v priebehu prípadnej daňovej kontroly kľúčovým dokumentom.

Konzultanti Ayming sú pripravení vám k príprave Projektu výskumu a vývoja poskytnúť aktuálne informácie a svoje skúsenosti.