Vyberte web Vašej krajiny
Zavrieť

Postup pri uplatnení superodpočtu

Osvedčený postup Ayming

Home > Inovácie > Superodpočet na výskum a vývoj > Postup pri uplatnení superodpočtu
Corps_de_texte_1100x400_risques_pro

Od roku 2015 majú slovenské spoločnosti k dispozícii veľmi efektívny nástroj financovania inovácií, tzv. superodpočet na výskum a vývoj, upravený zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pri uplatňovaní odpočtu na VaV odporúčame dodržovať nasledujúci postup:

1. Pripraviť internú smernicu na sledovanie projektov výskumu a vývoja a výdavkov na ne vynaložených

Pripraviť internú smernicu na sledovanie VaV projektov a výdavkov s nimi spojených (vrátane náležitostí projektového manažmentu a nastavenie metodiky výpočtu a evidencie nákladov na VaV) a nastaviť systematický prístup k aktivitám VaV.

2. Analyzovať plánované projekty a zákazky

Analyzovať plánované aktivity, projekty a zákazky spoločnosti s cieľom správne identifikovať projekty, ktoré spĺňajú parametre výskumu a vývoja, tzn. posúdiť prítomnosť citeľného prvku novátorstva a prekonania technickej neurčitosti.

3. Spracovať projekt výskumu a vývoja

Spracovať dokument „Projekt výskumu a vývoja“, v ktorom sa vymedzia ciele projektu, jeho trvanie a rozpočet.

4. Popísať citeľný prvok novátorstva a prekonanie technickej neurčitosti

Okrem Projektu výskumu a vývoja odporúčame pripraviť popis citeľného prvku novátorstva a prekonania technickej neurčitosti u každého uplatňovaného projektu VaV.

5. Identifikovať uplatniteľné náklady a stanoviť metodológiu výpočtu

Na každý projekt VaV identifikovať náklady, overiť ich uplatniteľnosť a stanoviť metodiku ich výpočtu.

6. Viesť oddelenú evidenciu nákladov na VaV

Ku každému VaV projektu viesť oddelenú evidenciu nákladov na VaV.

7. Stanoviť vopred jasný spôsob kontroly a vyhodnocovania výsledkov projektu

Ku každému projektu VaV odporúčame stanoviť vopred jasný spôsob kontroly a vyhodnocovania výsledkov projektu v každej jeho fáze, napr. pravidelné porady tímu, kontrolné dni, laboratórne testy, skúšky prototypu, spustenie poloprevádzkovej výroby, atď. Odporúčame tiež uchovávať písomné záznamy ako napríklad zápisy z porád tímu, skúšobné denníky, priebežné správy o plnení cieľov projektu, atď. Po ukončení projektu tiež odporúčame pripraviť záverečnú správu a výsledkoch projektu.

Spoločnosť Ayming vám s uplatnením superodpočtu a prípravou všetkých potrebných podkladov veľmi rada pomôže a prevezme plnú zodpovednosť za jeho správne uplatnenie.