Zavrieť

„Superodpočtom vie daňovník pokryť vývojovú fázu projektu a v tej komerčnej mu môže pomôcť Patent Box.“ Rozhovor s Ayming

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > „Superodpočtom vie daňovník pokryť vývojovú fázu projektu a v tej komerčnej mu môže pomôcť Patent Box.“ Rozhovor s Ayming
Aktuality

Na Slovensku zďaleka nedosahujeme potenciál v oblasti výskumu a vývoja. Vznikajú u nás svetové riešenia, ktoré sa žiaľ málo propagujú, nehovoriac o podpore. Ľudí na to máme, už im treba iba vytvoriť vhodné prostredie, aby neodchádzali, ale aby tú pridanú hodnotu vytvárali doma.

Rozhovor pre prestížnu konferenciu COINTT poskytol Marek Repko, Head of Operations v Ayming Slovensko.

COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorú organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI). Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania. Na tému výskumu a vývoja sa konferencie pravidelne zúčastňujú aj odborníci z našej spoločnosti.

 Ayming COINTT VaV superodpocet vyskum a vyvoj

Pán Repko, ako by ste sa predstavili slovenským spoločnostiam, ktoré ešte nepočuli o firme Ayming alebo o superodpočte?

Superodpočet na výskum a vývoj je motivačný nástroj, ktorého úlohou je podporovať spoločnosti v tom, aby rozvíjali svoje know-how, aby sa púšťali do projektov s neistým výsledkom a aby vyvíjali riešenia s pridanou hodnotou. Štát im prostredníctvom dodatočného odpočtu umožní znížiť daňový základ o 100 % nákladov, ktoré do týchto projektov investovali. To má za následok zníženie splatnej dane a v podstate voľné finančné prostriedky, ktoré môžu bez obmedzení investovať do ďalšieho rozvoja. Ayming je partnerom týchto spoločností a zastrešuje celý proces tak, aby spoločnosti mohli naplno využiť potenciál tohto nástroja, bez prehnanej administratívnej záťaže.

Ayming pomáha nastavovať procesy pre zjednodušenie sledovania projektov, pomáha s identifikáciou samotných projektov a ich technickou kvalifikáciou, pripravuje finančné podklady pre uplatnenie a zároveň v prípade daňovej kontroly, garantuje správnosť vypracovaných podkladov, či obhajobu projektov pred správcom dane. Na Slovensku sa Ayming venuje superodpočtu od úplných začiatkov. Spoločnosť ho pomohla uplatniť vo viac než 1900 projektoch výskumu a vývoja z rôznych oblastí, ktoré priniesli klientom úsporu v hodnote viac než 100 mil. €. Okrem daňového odpočtu na výskum a vývoj sa Ayming venuje aj poradenstvu v oblasti dotácií a Patent Boxu.

Minulý rok ste na konferencii COINTT 2022 riešili tému „financovanie inovácií prostredníctvom odpočtu na výskum a vývoj v kontexte reálnych skúseností z praxe“, kde ste ukazovali zaujímavé štatistiky za predchádzajúce roky. Ako by ste zatiaľ vyhodnotili využívanie superodpočtu za rok 2022 a prvý polrok 2023 oproti predošlým obdobiam?

Pochopiteľne je vidieť mierny pokles záujmu, nakoľko po rokoch kedy bol superodpočet na úrovni 200 %, prišlo k jeho zníženiu o polovicu, čo odradilo najmä menšie firmy, ktoré vo veľkej miere využívali tento nástroj a žiaľ bol kľúčový pre ich ďalšie aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

Ktoré zo spoluprác inovatívnych spoločností, ktorým radíte, s akademickými inštitúciami za posledné obdobie, boli z Vášho pohľadu najprínosnejšie?

Máme viacero klientov, kde sa nám podarilo nastaviť procesy tak, aby vývojové služby v čo najväčšej miere nakupovali práve od organizácií ako SAV, vysoké školy alebo výskumné inštitúcie. Teší ma, že pozorujeme zvýšený záujem o tento druh spolupráce, aj keď musím konštatovať, že v danej oblasti sa môže situácia snáď už iba zlepšiť.

Existujú aj nejaké iné nástroje ako superodpočet, ktoré je možné využiť na motiváciu inovatívnych spoločností, aby realizovali výskum a vývoj na Slovensku v spolupráci so slovenskými akademickými inštitúciami?

Sú k dispozícií rôzne grantové programy či už APVV, Eurostars, alebo najnovšie výzvy z Plánu obnovy, čo reprezentuje priamu formu podpory a na druhej strane je k dispozícii nepriamy nástroj ako superodpočet. V rámci superodpočtu sa snažíme presadiť vyššiu podporu takejto spolupráce, aby boli firmy naozaj motivované, vyhľadávať tieto možnosti.

Mohli by ste vysvetliť princíp Patent Boxu?

Superodpočtom vie daňovník pokryť vývojovú fázu projektu a v tej komerčnej mu môže pomôcť Patent Box. Konkrétne si môže oslobodiť 50 % z príjmov plynúcich z odplát za užívanie patentov, úžitkových vzorov alebo softvéru, alebo 50 % z príjmov plynúcich z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor. Ideálny prípad nastáva vtedy, ak spoločnosť začne uplatňovať superodpočet na výskum a vývoj a potom sa v komerčnej fáze pustí do uplatňovania Patent Boxu. Ako som spomínal, prax ukázala, že Patent Box by mohol byť veľmi zaujímavý nástroj, no jeho praktická využiteľnosť je značne obmedzená.

S akými problémami sa môžu spoločnosti stretnúť pri uplatňovaní si nároku na odpočet a ako im v tom dokážete pomôcť?

Hoci ide o veľmi priamočiary nástroj, možností kde spraviť chybu je veľa. Od jednoduchých formálnych nedostatkov, po nesprávne identifikované náklady a projekty. Veľmi často sa stretávame s tým, že spoločnosti ktoré si odpočet uplatňujú a požiadajú nás o revíziu, nemajú k dispozícii základnú dokumentáciu, prípadne v nej nachádzame značné nedostatky. Aj takéto formálne pochybenia môžu mať za následok povinnosť doplatiť ušetrenú daň, penále a úroky z omeškania. My zabezpečujeme celý proces prípravy odpočtu na výskum a vývoj od identifikácie projektov a nákladov, cez prípravu kompletnej dokumentácie, sady odporúčaní/smerníc a pod., až po asistenciu pri príprave daňového priznania a prípadnú obhajobu pred správcom dane.

Existujú nejaké obmedzenia v tom, kto môže využívať superodpočet? Majú naň nárok aj univerzity?

Tento nástroj môžu využívať fyzické aj právnické osoby, ktoré sa venujú výskumno-vývojovým aktivitám a nepoberajú úľavu na dani pre prijímateľa stimulov. Čo sa týka univerzít, tak ich služby je možné zahrnúť v rámci odpočtu na výskum a vývoj do kalkulácie, no aby neprišlo k dvojitému financovaniu toho istého nákladu, tak si ho uplatniť nemôžu.

Vo viacerých zdrojoch uvádzate, že odpočet na výskum a vývoj je zabehnutý aj v iných krajinách ako Poľsko alebo Česko. Aké sú rozdiely medzi nimi a Slovenskom v oblasti financovania výskumu a vývoja?

Obrovské. V zahraničí sa aplikujú systematické riešenia, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie a podporujú spoločnosti v aktivitách spätých s výskumom a vývojom. U nás žiaľ zatiaľ prevládajú krátkodobé riešenia pred tými systematickými. Napr. v Poľsku majú niekoľko ďalších nástrojov, ktoré odpočet priamo dopĺňajú a zaviedli taktiež daňový kredit. Po vzore Slovenska zvýšili výšku odpočtu na 200 % (i keď len na mzdy) v čase, keď paradoxne odpočet u nás znížili.

Ďalší rozdiel, ktorý nezvyšuje pocit istoty, sú práve zmeny v zákone. Výška odpočtu sa zmenila z 25 % postupne na 100 %, 150 %, 200 % a od tohto roka opäť na 100 %. Najmä táto negatívna zmena zatienila všetky pozitívne úpravy v znení samotného § 30c Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a doplatia na ňu najmä malé a stredné podniky.

Vyhodnocujete v procese uplatňovania superodpočtu aj novosť nápadu/inovácie? Ak áno, ako?

Áno, samotná identifikácia kľúčových parametrov ako napr. novosť, je základná podmienka pre uplatnenie odpočtu na výskum a vývoj. Legislatíva sa odvoláva na tzv. Frascati manuál, ktorý detailne popisuje ďalšie 4 kľúčové atribúty, ktoré musia byť súčasne prítomné, takže je potrebné všetky analyzovať a vyhodnotiť, pre každý projekt osobitne.

Objavujú sa pri využívaní superodpočtu špekulantské praktiky? Aké sú Vaše skúsenosti?

Špekulantské praktiky sú prítomné všade, no nemám pocit, že by superodpočet bol zneužívaný. Skôr by som povedal, že daňovníci nepoznajú všetky zákutia superodpočtu, čo môže viesť k uplatneniu aj nesprávnych nákladov, alebo k nevyužitiu potenciálu z ich strany.

Aký je Váš pohľad na to, kam sa na Slovensku uberá výskum a vývoj? Aké trendy pozorujete, čo sa týka najaktívnejších odvetví, kde prebieha výskum a vývoj?

Na Slovensku podľa mňa zďaleka nedosahujeme potenciál v oblasti výskumu a vývoja. Vznikajú u nás svetové riešenia, ktoré sa žiaľ málo propagujú, nehovoriac o podpore. Ľudí na to máme, už im treba iba vytvoriť vhodné prostredie, aby neodchádzali, ale aby tú pridanú hodnotu vytvárali doma. Čo sa týka trendov, tak jednoznačne je aktuálne v popredí digitalizácia a automatizácia procesov, nie len v IT, ale taktiež v automatizácii napr. výroby. Nie je to však špecifikom Slovenska, je to celosvetový trend, ktorý výrazne nabral na obrátkach počas pandémie.

Čo by ste odporučili spoločnostiam z hľadiska financovania ich výskumu a vývoja?

Že tých možností je príliš málo na to, aby si mohli dovoliť ich nevyužiť. Pokiaľ sa venujú, alebo chcú venovať aktivitám, ktoré sú pre nich nové a nemajú istotu konečného výsledku, odporúčam nájsť si stabilného, renomovaného a skúseného partnera ktorý im v tejto oblasti pomôže, aby sa oni mohli sústrediť na samotný projekt.

Vieme, čo čaká superodpočet v roku 2024? Myslíte si, že výška odpočtu ostane rovnaká ako v roku 2023?

Sme súčasťou pracovnej skupiny, ktorá pri Úrade vlády SR pomáha s prípravou nového znenia paragrafu o superodpočte, ktorý by výrazne mohol zlepšiť jeho využitie a dosah. Bol by som rád, ak by to išlo ruka v ruke so zvýšením percentuálnej podpory, no to si budeme musieť počkať na výsledky volieb a ochotu novej vlády presadiť zmenu a držať sa jej.

Témou tohtoročnej konferencie COINTT 2023 bude „biele miesta v inováciách a transfere technológií“. Aké „biele miesta“ vnímate pri využívaní superodpočtu slovenskými spoločnosťami a celkovo pri financovaní vývoja ich inovatívnych produktov?

Ako som už spomínal, stále je veľa spoločností, ktoré odpočet z rôznych dôvodov vôbec nevyužívajú. Mnohé nedokážu identifikovať prítomnosť výskumno-vývojových aktivít, nevedia akým spôsobom pripraviť zákonom vyžadovanú legislatívu, alebo majú obavu z administratívnej záťaže.

Ďalšie biele miesto vidíme v tom, že nakupované služby v rámci projektov výskumu a vývoja by mohli zakúpiť od inštitúcií ako SAV alebo univerzity/vysoké školy a tak ich zahrnúť do odpočtu, no nevyužívajú túto možnosť. Je poslaním Ayming tieto “biele miesta” vypĺňať, šíriť o nich povedomie a pomáhať im s prípravou projektov, lebo ten efekt, ktorý so sebou prinesie zvýšenie počtu firiem, ktoré sa venujú inováciám a transferu technológií, sa prejaví na kvalite života celej našej spoločnosti.

Prečo je podľa Vás konferencia COINTT dôležitá? Aký je na ňu Váš názor?

Konferencia COINTT je dôležitá, pretože umožňuje odborníkom z radov vedcov a podnikateľom vymieňať si názory na najnovšie trendy a vývoj v oblastiach technológií, inovácií výskumu a vývoja. Tieto diskusie sú veľmi potrebné, pre zlepšenie prostredia a priblíženie spolupráce akademickej a súkromnej sféry. Je dôležité, aby vznikol priestor pre lepšie porozumenie a identifikovanie príležitosti, ktoré budú tieto dva sektory približovať. Myslím si že organizátori dokázali vytvoriť skvelé prostredie pre diskusiu a výmenu myšlienok. Som rád, že som sa mohol zúčastniť panelovej diskusie zameranej na superodpočet a vypočuť si názory odborníkov z rôznych oblastí.

Čo sa Vám na podujatí COINTT 2022 páčilo a na čo sa prípadne tešíte na konferencii COINTT 2023?

Páčil sa mi tématický obsah a atmosféra konferencie. Na COINTT 2023 sa teším, pretože som presvedčený, že organizátori opäť prinesú zaujímavých rečníkov a témy, ktoré podporia investovanie do inovácií na Slovensku.

___________________________________________

Pre Ayming pracujú experti na financovanie inovácií. Vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *