Zavrieť

Ochrana osobných údajov

header_droit_1000x470_innovation

Ochrana osobných údajov

S výnimkou IP adresy, ktorá je okamžite anonymizovaná, nezhromažďuje spoločnosť Ayming FR informácie (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, cookies alebo Java aplety), podľa ktorých by bolo možné vás priamo alebo nepriamo identifikovať.
Osobné údaje, ktoré dobrovoľne uvediete vo formulári, budú uložené v databáze našich zákazníkov Ayming Slovensko s.r.o. a využité v reakcii na vašu žiadosť a na zasielanie informácií o našich službách.

Ak spoločnosti Ayming Slovensko s.r.o. poskytnete osobné údaje, máte v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť údajov.

Ak chcete svoje práva využiť alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým Ayming Slovensko s.r.o. spracováva vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 917 889 867 alebo listom, ktorý zašlete spoločnosti Ayming Slovensko s.r.o. na adresu: Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušnému kontrolnému orgánu. Zhromaždené informácie sú určené výlučne pre účely spoločnosti Ayming Slovensko s.r.o. a nebudú odovzdané tretej strane mimo skupinu Ayming v rámci EÚ, ani nebudú predmetom zámeny údajov s treťou stranou mimo skupinu Ayming, s výnimkou prípadov stanovených zvláštnymi právnymi predpismi.

Spracovanie osobných údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára

Využitie kontaktného formulára na webovej stránke www.ayming.sk je dobrovoľné. Na vybavenie vašej žiadosti je potrebné do kontaktného formulára uviesť vaše osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári aktívne spracováva iba Ayming Slovensko s.r.o. Keďže sú servery Ayming Slovensko s.r.o. uchovávané vo Francúzsku, všetky zálohy dát sa uskutočňujú práve tam.

Ayming Slovensko s.r.o. bude uchovávať vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára počas lehoty nevyhnutnej na vybavenie vašej žiadosti. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám ani odovzdávané do tretích krajín s výnimkou spoločností, ktoré patria do skupiny Ayming v rámci EÚ (ich zoznam je uvedený na webovej stránke www.ayming.sk a je pravidelne aktualizovaný). Odovzdávanie sa bude uskutočňovať na základe štandardných zmluvných doložiek alebo iných vhodných záruk, ak tretie krajiny nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej iba „GDPR“) máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania osobných údajov a právo na prenositeľnosť údajov; právo namietať sa v tomto prípade nepoužije. Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušnému kontrolnému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Ak máte záujem svoje práva voči Ayming Slovensko s.r.o. uplatniť alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým Ayming Slovensko s.r.o. spracováva vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať telefonicky na: +421 917 889 867, e-mailom na: kontaktsk@ayming.com alebo listom na adrese: Ayming Slovensko s.r.o, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.

Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

Ayming Slovensko s.r.o. spracováva pre marketingové účely osobné údaje svojich zákazníkov a klientov na základe výnimky stanovenej zvláštnym právnym predpisom a oprávneného záujmu, v prípade ostatných subjektov údajov spracováva ich osobné údaje pre marketingové účely na základe súhlasu. Ak spoločnosti Ayming Slovensko s.r.o. udelíte súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely, spoločnosť Ayming Slovensko s.r.o. bude na právnom základe tohto súhlasu spracovávať vaše osobné údaje pre účely marketingu, spočívajúceho vo vypracovávaní a zasielaní ponúk služieb poskytovaných členmi skupiny Ayming v rámci EÚ a spolupracujúcimi tretími stranami, a to aj prostredníctvom elektronických kanálov, ďalej v marketingovom spracovaní, analýzach a profilovaní s cieľom prispôsobiť našu ponuku vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania udeleného súhlasu alebo do vyslovenia nesúhlasu so zasielaním obchodných oznámení. Súhlas udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnostiam, ktoré patria do skupiny Ayming v rámci EÚ (ich zoznam je uvedený na webovej stránke www.ayming.sk), spracovateľom, poskytovateľom poštových služieb a poskytovateľom služieb elektronických komunikácií. Ak budú osobné údaje odovzdávať tretím krajinám, odovzdávanie sa bude uskutočňovať na základe štandardných zmluvných doložiek alebo iných vhodných záruk, ak tretie krajiny nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany.

V súladu s GDPR máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušnému kontrolnému orgánu.

Ak máte záujem svoje práva voči Ayming Slovensko s.r.o. uplatniť alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým Ayming Slovensko s.r.o. spracováva vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať telefonicky na: +421 917 889 867, e-mailom na: kontaktsk@ayming.com alebo listom na adrese: Ayming Slovensko s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Kontakty na ostatné spoločnosti skupiny Ayming sú uvedené na webovej stránke www.ayming.sk.

Cookies

Súbory cookies (súbory využívané na rozoznávanie užívateľov a optimalizáciu navigácie na webových stránkach) sa využívajú iba na riadenie informačného systému webových stránok a analýzu ich využitia (meranie návštevnosti, správanie sa užívateľov…). Uchovávajú sa maximálne počas 13 mesiacov.

Cookies na meranie návštevnosti (štatistika)

Súbory cookies sa využívajú na zber informácií o tom, ako návštevníci využívajú naše webové stránky. Na analýzu sa využíva nástroj Google Analytics.
Každý užívateľ môže súbory cookies vymazať alebo sa proti nim chrániť pomocou určitých funkcií na svojom počítači alebo v rámci softvéru webového prehliadača. Odmietnutie cookies však môže viesť k tomu, že pre vás bude funkčnosť webových stránok obmedzená.
Súbory cookies spravujete priamo vo svojom webovom prehliadači.

Webový prehliadač Apple Safari

Pod „súkromie“, menu „preferencie“, nástroj „cookies a ostatné údaje o stránkach“.

Webový prehliadač Google Chrome

Pod „súkromie“, v menu „nastavenie“, pod ikonou „Chrome menu icon“ funkcia „cookies a údaje o webovej stránke“.

Webový prehliadač Microsoft Internet Explorer

Menu „nástroje“, „možnosti internetu“ a potom „všeobecné“ a „história vyhľadávania“, potom „nastavenie“, okno „nastavenie dočasných internetových súborov a história“ a nakoniec „ukázať súbory“.

Webový prehliadač Mozilla Firefox

Menu „nástroje“, pod „možnosti“, pod „súkromie“, nástroj určený na „vymazanie špecifických cookies“.

Cookies zdieľané na sociálnych sieťach

Naše webové stránky obsahujú odkazy a možnosti zdieľania na Facebooku, Twitteri a ďalších podobných sociálnych sieťach, vďaka nim môžete zdieľať ich obsah s ostatnými. Ak využívate toto zdieľanie, môže dôjsť k nainštalovaniu cookies tretej strany. Správa zdieľania cookies prebieha nezávislo od spoločnosti Ayming FR a podlieha podmienkam užívania a pravidlám na ochranu súkromia jednotlivých sociálnych sietí.

V prípade cookies Facebooku

https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/

V prípade cookies Twitteri

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

V prípade cookies LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Ak sa chcete dozvedieť o cookies viac, navštívte webové stránky:

https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Odkazy

Tieto webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky tretej strany. Spoločnosť Ayming FR nie je povinná kontrolovať ani schvaľovať obsah takýchto webových stránok, ani ručiť za ich funkčnosť a aktuálnosť. Spoločnosť Ayming FR nenesie zodpovednosť za ich obsah. Odkazy používate na vlastné riziko.
Akékoľvek prekážky, nároky či spory týkajúce sa týchto webových stránok podliehajú francúzskemu právu. Na riešenie sporov je príslušný súd v Nanterre.

Aktualizácia

Spoločnosť Ayming FR si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať uvedené ustanovenia (právne upozornenia a Všeobecné podmienky) v závislosti od rozvoja webových stránok. Preto odporúčame, aby ste si tieto informácie prečítali pri každom vstupe na naše webové stránky.

Copyright: © Ayming – 2019. Všetky práva vyhradené.