Zavrieť

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Právne upozornenie

Toto je webová stránka spoločnosti Ayming, zjednodušenej akciovej spoločnosti podľa francúzskeho práva (SAS), zapísanej v RCS v Nanterre pod číslom 414 119 735, so základným kapitálom vo výške 70 665 286,92 eur, so sídlom na adrese Avenue des Gresillons 185, Gennevilliers 922 30, Francúzska republika (ďalej iba „Ayming FR“), ktorá je spravovaná spoločnosťou Ayming Slovensko s.r.o., ktorá je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo 114790/B, so sídlom na Miletičovej ulici 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej iba „Ayming Slovensko“).

DIČ FR 95414119735

Tel.: +33 (0)1 41 49 41 00

Generálny riaditeľ: Hervé Amar

Výkonná editorka: Giuditta Villa, riaditeľka pre komunikáciu

Zákonný zástupca: Kristína Šumichrastová, výkonná riaditeľka pre Ayming Slovensko

Vlastník: Ayming FR

Správca: Ayming Slovensko

Design: Coast Digital

Kontakt pre žiadosti na ochranu osobných údajov: kontaktsk@ayming.com

Group Data Protection Officer: dpo@ayming.com (podnety prosím píšte vo francúzštine alebo angličtine)

Všeobecné podmienky pre prístup a užívanie stránok

Cieľom webových stránok www.ayming.sk je poskytovať informácie o činnosti spoločnosti Ayming a jej dcérskych spoločností. Súhlas s týmito podmienkami je nevyhnutným predpokladom pre navigáciu na webových stránkach. Skôr, než si akýkoľvek užívateľ začne prezerať webové stránky, musí si prečítať tieto podmienky. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s niektorým z ustanovení týchto podmienok, opustite prosím tieto stránky.

Spoločnosť Ayming FR nie je zodpovedná za dočasnú nedostupnosť webových stránok v dôsledku ich údržby či zdokonaľovania alebo z technických dôvodov, za ktoré nemôže byť zodpovedná. Spoločnosť Ayming FR si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dočasne pozastaviť alebo odstrániť akékoľvek prvky webových stránok, a to aj v prípade, že v dôsledku tejto skutočnosti bude akákoľvek funkcia alebo obsah webových stránok nedostupný bez toho, aby užívatelia týchto webových stránok mali právo na akúkoľvek kompenzáciu. Taktiež si spoločnosť Ayming FR vyhradzuje právo zamietnuť akémukoľvek užívateľovi prístup na svoje webové stránky.

Práva duševného vlastníctva

Informácie uvedené na týchto webových stránkach, ochranné známky, logá, softvér, texty, obrázky, grafika, databáza a štruktúra stránok sú výlučným vlastníctvom Ayming FR a Ayming Slovensko a sú chránené príslušným zákonom o duševnom vlastníctve.

Ste oprávnení stiahnuť si kópiu alebo si vytlačiť niektorú z webových stránok iba pre osobné použitie a za predpokladu, že budete rešpektovať upozornenie týkajúce sa autorských a majetkových práv. Je zakázané využívať webové stránky na obchodné účely alebo s cieľom verejnej distribúcie. Za žiadnych okolností vám nie je dovolené preformulovať či mazať obsah webových stránok.

Je výslovne zakázané využívať tieto webové stránky na ciele, ktoré tu nie sú popísané; takéto využitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Ayming Slovensko.

Hlavne nie je dovolené (i) reprodukovať ochranné známky a logá spoločnosti Ayming FR, (ii) využívať či vyberať akékoľvek databázy využívané týmito webovými stránkami alebo ich časť, (iii) používať akékoľvek programy používané v rámci týchto webových stránok a (iv) nahrávať čokoľvek, čo by mohlo porušovať práva duševného vlastníctva tretej strany.

Podmienky ochrany osobných údajov

Copyright: © Ayming – 2019