Zavrieť

Pravidlá superodpočtu na výskum a vývoj

Nielen zákon o dani z príjmov, ale tiež prax daňových úradov.

glasses-documents-ayming-1000x470

Pravidlá odpočtu na výskum a vývoj sú upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a metodickými pokynmi Ministerstva financií.

Uplatniteľné projekty

Uplatniteľné sú projekty zo všetkých oblastí priemyslu a služieb nejčastejšie zamerané na:

 • Vývoj nových alebo podstatne zlepšených výrobkov, zariadení, materiálov a služieb.
 • Vývoj software, najmä vývoj operačných systémov, programovacích jazykov, spravovanie dát, atď.
 • Projekčné či konštrukčné práce, výpočty alebo návrhy technológií slúžiace k vývoju alebo inovácii výrobkov alebo výrobných procesov.
 • Navrhnutie alebo zavedenie nových či zdokonalených technológií a systémov.

Každý projekt musí spĺňať dve základné kritériá, ktoré projekt odlišujú od bežnej rutinnej činnosti a už osvojených postupov, a ktorých splnenie je kľúčové pre uplatniteľnosť projektu k odpočtu na VaV:

 • Citeľný prvok novátorstva
 • Prekonanie technickej alebo vývojovej neurčitosti

Uplatniteľné výdavky

Medzi položky uplatniteľné k odpočtu na výskum a vývoj patria:

 • Mzdy a zákonné odvody.
 • Náklady na spotrebovaný materiál.
 • Prevádzkové náklady (energie, telekomunikácie, drobný hmotný materiál).
 • Odpisy hmotného aj nehmotného majetku.
 • Služby a nehmotné výsledky VaV obstarané od Slovenskej akadémie vied, právnických osôb uskutočňujúcich VaV zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy, verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl.
 • Nehmotné výsledky VaV obstarané od osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
 • Certifikácia vlastných výsledkov výskumu a vývoja.

Odpočet nemožno uplatniť na náklady na výskum a vývoj, na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií a na služby, licencie a nehmotné výsledky VaV obstarané od iných osôb (s výnimkou tých, ktoré sú uvedené vyššie).

Daňovník je povinný stanoviť si vhodnú a obhájiteľnú metódu výpočtu jednotlivých nákladov a celkového uplatňovaného odpočtu na VaV a tiež viesť o nákladoch oddelenú evidenciu. Táto evidencia musí spĺňať požiadavku prehľadnosti a preukázateľnosti oprávnenosti použitia odpočtu.

V prípade záujmu o posúdenie uplatniteľnosti projektov a výdavkov na VaV alebo oddelenej evidencie výdavkov na VaV kontaktujte technického konzultanta Ayming.