Zavrieť

Projekt výskumu a vývoja

Kľúčový dokument pre správne uplatnenie superodpočtu!

Corps_de_texte_1100x400_RH

Projekt výskumu a vývoja

  • Projektom výskumu a vývoja sa rozumie písomný dokument, v ktorom si spoločnosť vymedzí predmet výskumu a vývoja.
  • Projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za spoločnosť do lehoty na podanie daňového priznania.

Poradíme Vám ako správne napísať Projekt výskumu a vývoja!

Projekt VaV musí obsahovať:

  1. Názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo.
  2. Dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu výskumu a vývoja.
  3. Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.
  4. Celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu a predpokladané náklady v jednotlivých rokoch realizácie projektu.

Vzor dokumentu Projekt VaV nájdete tu.

S čím Vám pomôže Ayming?

  • Pripraví Projekt výskumu a vývoja v rozsahu a kvalite, ktorú vyžaduje aktuálna prax finančných úradov.
  • Pomôže Vám stanoviť dostatočne určitú definíciu cieľa projektu.
  • Zníži administratívnu vyťaženosť Vášho tímu.

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám!