Zavrieť

Naše služby pri uplatnení superodpočtu

Expertíza pre každú situáciu.
Full service i ad hoc podpora.

header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Ayming poskytuje svojim klientom komplexné poradenstvo založené na metodológii, ktorá vychádza z viac ako tridsaťročnej medzinárodnej skúsenosti skupiny aj každodennej praxe na Slovensku. Súčasťou metodológie Ayming je tiež technická expertíza. Analýza projektov je realizovaná senior konzultantmi pre inovácie, s vysokoškolským technickým vzdelaním, špecializovanými na konkrétne oblasti priemyslu alebo služieb.

Kompletné spracovanie

Komplexná služba pre firmy, ktoré majú záujem o spracovanie celej agendy s odpočtom spojenej, s minimalizáciou záťaže vlastných zamestnancov. Technický konzultant vyberie projekty VaV vhodné k odpočtu, posúdi uplatniteľnosť nákladov na VaV a preukázateľnosť oddelenej evidencie. Ďalej vypočíta výšku odpočtu na VaV. Súčasťou služby je metodické nastavenie procesnej a dokumentačnej podpory VaV projektov tak, aby ste bez problémov obstáli v priebehu prípadnej daňovej kontroly. U tej bude Ayming aktívne superodpočet na VaV obhajovať a poskytne vám silné finančné garancie.

Nastavenia a odporúčania

 • Úvodná analýza a overenie splnenia podmienok pre uplatnenie superodpočtu.
 • Nastavenie metodiky sledovania a evidencie projektov a nákladov VaV.
 • Odporúčania k internej podpornej dokumentácii.

Technický a finančný audit

 • Overenie projektov z hľadiska naplnenia znakov výskumu a vývoja.
 • Identifikácia uplatniteľných nákladových druhov.
 • Kontrola zakázanej dvojitej podpory z verejných zdrojov.
 • Výpočet celkovej výšky superodpočtu.
 • Vypracovanie Projektu VaV.

Garancia a obhajoba

 • Podpora a asistencia pri prípadnej obhajobe uplatneného superodpočtu.
  Poistenie zodpovednosti za škody vo výške 10 mil. €.

Revízia odpočtu na VaV

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré si odpočet uplatňujú sami alebo s inou poradenskou firmou a majú záujem o externú kontrolu jeho správnosti. Ayming skontroluje uplatniteľnosť projektov VaV, nákladov na VaV, dostupnej dokumentácie a preukázateľnosť oddelenej evidencie. Pre klienta pripraví analýzu rizík a sadu odporúčaní na ich minimalizáciu.

Kontrola projektov výskumu a vývoja

 • Overenie naplnenia znakov výskumu a vývoja.
 • Analýza technickej internej dokumentácie k projektom výskumu a vývoja.

Kontrola nákladov výskumu a vývoja

 • Kontrola uplatniteľnosti nákladov na výskum a vývoj.
 • Revízia správnosti výpočtu uplatnených nákladov a zvolených metód kalkulácie.
 • Kontrola obsahovej a formálnej správnosti oddelenej evidencie nákladov.

Kontrola povinnej dokumentácie

Kontrola obsahovej a formálnej správnosti Projektu výskumu a vývoja.

Podpora v priebehu daňovej kontroly

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré majú záujem o odbornú podporu v priebehu daňovej kontroly. Ayming vykoná analýzu dokumentácie klienta k superodpočtu na VaV a existujúcich rizík, na základe ktorej odporučí klientovi vhodný postup obhajoby, pripraví argumentáciu na výzvy daňového úradu, či poskytne podporu v ďalších stupňoch obhajoby.

Individuálne konzultácie podľa potrieb klienta

Služba na mieru podľa potrieb klienta zvyčajne v podobe konzultácií k vybraným témam.

Ayming na Slovensku neposkytuje služby daňového poradenstva.