Zavrieť

Na aké typy nákladov je možné využít superodpočet?

Corps_de_texte_1100x400_risques_pro

Medzi náklady uplatniteľné k odpočtu na výskum a vývoj patria:

 • Mzdy a zákonné odvody.
 • Náklady na spotrebovaný materiál.
 • Prevádzkové náklady (energie, telekomunikácie, drobný hmotný materiál).
 • Odpisy hmotného aj nehmotného majetku.
 • Služby a nehmotné výsledky VaV obstarané od Slovenskej akadémie vied, právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy, verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl.
 • Nehmotné výsledky VaV obstarané od osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
 • Certifikácia vlastných výsledkov výskumu a vývoja.

Posúdime Váš nárok na superodpočet zdarma!

 • Superodpočet nie je možné uplatniť na náklady na výskum a vývoj, na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií.
 • Superodpočet nie je možné uplatniť na služby, licencie a nehmotné výsledky VaV obstarané od iných osôb.

S čím Vám pomôže Ayming?

 • Správne identifikuje všetky náklady, ktoré je možné do superopočtu na VaV zahrnúť.
 • Stanoví správnu a preukázateľnú metódu výpočtu všetkých nákladov
 • Stanoví správnu a preukazateľnú priebežnú evidenciu nákladov na VaV.
 • Preverí riziká spojené s dvojitým financovaním nákladov na VaV.
 • Optimalizuje výšku odpočtu na VaV.

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám!