Zavrieť

Najvýznamnejší verejný zdroj financovania firemných investičných projektov.

Financujte úspešne Vaše firemné projekty cez EÚ fondy. Poradia Vám experti z Ayming

Experti na superodpočet a EÚ dotácie > Dotácie EÚ pre firmy
achats-indirects-immobilier-1000x470

Dotácie EÚ

Dotácie, dotačné programy EÚ spoločne s ďalšími národnými či medzinárodnými dotačnými programami stále predstavujú najväčší a najviac využívaný zdroj financovania firemných projektov nielen investičného charakteru.

Jedným zo základných predpokladov systematického získavania dotačných zdrojov je byť pripravený na vyhlasované výzvy k podávaniu žiadosti o dotáciu.  Preto je nevyhnutné mať k dispozícii prehľad aktuálnych výziev, rovnako ako ich plán pre najbližšie či celé programové obdobie.

Sledujte preto pravidelne prehľad aktuálnych a plánovaných dotačných možností pre Vašu firmu alebo sa obráťte priamo na nás a my Vás budeme informovať. Získate tak informačný náskok!

Ako úspešne využiť dotácie EÚ na financovanie Vašich firemných projektov?

Európske štrukturálne a investičné fondy 2014-2020

V SR je v programovom období 2014-2020 v rámci cieľa – Investovanie do rastu a zamestnanosti realizovaných 6 operačných programov, z toho jeden OP (Operačný program Technická pomoc) je určený pre financovanie subjektov zapojených do implementácie EŠIF, nie je určený pre širokú verejnosť. Ostatné programy sú popísané nižšie.

Integrovaný regionálny operačný program

Cieľom operačného programu (OP) je zabezpečenie bezpečnej a ekologickej dopravy v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Zároveň prostredníctvom OP dôjde k zlepšeniu kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Výsledkom programu bude zlepšenie napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy s ohľadom na zníženie znečistenia ovzdušia. Program je určený najmä pre obce, mestá, univerzity, školy, bytové družstvá, poskytovateľov zdravotníckych a sociálnych služieb a kultúrne inštitúcie.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Cieľom OP Integrovaná Infraštruktúra je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy, rozvoja informačnej spoločnosti a podpory výskumu a inovácií. Program je v oblasti podnikania určený najmä pre fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, spĺňajúce definíciu MSP, združenia fyzických alebo právnických osôb, štátne rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR, verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona, resp. neziskový sektor. V oblasti výskumu a a vývoja sa môžu o grant uchádzať najmä organizácie výskumu a vývoja zo štátneho sektora a sektora verejných výskumných inštitúcií, vysoké školy a univerzity, neziskový sektor z oblasti výskumu a vývoja, resp. verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona. V oblasti verejnej dopravy je program určený pre ústredné orgány štátnej a verejnej správy. Pre oblasť informatizácie sú oprávnenými subjektmi rozpočtové a príspevkové organizácie, Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne, ako aj ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy.

Operačný program Ľudské zdroje

Cieľom programu je realizovať opatrenia, ktoré budú prispievať k naplneniu národných cieľov v oblasti vzdelávania, zamestnania a sociálneho začlenenia v SR. Medzi oprávnených žiadateľov patrí najmä regionálna a miestna samospráva, základné a stredné školy, vzdelávacie inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie, orgány štátnej správy, občianske združenia, sociálne podniky.

Operačný program Kvalita životného prostredia

Hlavným cieľom operačného programu je ochrana životného prostredia, efektívne využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene, ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva. Medzi oprávnených žiadateľov patria zložky integrovaného záchranného systému, subjekty územnej samosprávy, štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, podnikateľské subjekty, resp. Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Operačný program Efektívna verejná správa

Prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa budú vytvorené podmienky pre skvalitnenie a efektívny výkon verejných politík a poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom zo strany prijímateľov programu. Medzi oprávnené subjekty zaraďujeme inštitúcie a subjekty verejnej správy zodpovedné za relevantné verejné politiky, združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov, neziskové organizácie, inštitúcie súdneho systému, Generálnu prokuratúru, okresné a krajské prokuratúry, Ministerstvo spravodlivosti SR a jeho rozpočtové organizácie zodpovedné za politiky v oblasti justície a mimovládne združenia zamerané na oblasť justície.

Programy Európskej územnej spolupráce (EÚS) 2014-2020 

V programovom období 2014-2020 má cieľ EÚS tri línie:

  • cezhraničnú,
  • nadnárodnú,
  • medziregionálnu.

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG VA

V rámci línie zameranej na cezhraničnú spoluprácu sa SR v  programovom období 2014 – 2020 podieľa na implementácii 5 programov cezhraničnej spolupráce. Projekty v rámci programov cezhraničnej spolupráce sú určené predovšetkým na podporu cestovného ruchu, kultúrneho dedičstva, cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, ochrany biodiverzity, alternatívnych zdrojov energie, ako aj podporu zbližovania ľudí žijúcich v prihraničnej oblasti.

Program INTERREG VA SR-ČR

Program INTERREG VA SR-AT

Program INTERREG VA SR-HU

Program INTERREG VA PL-SR

Program susedstva HU-SR-RO-UA

Programy nadnárodnej spolupráce

Program nadnárodnej spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE

Program nadnárodnej spolupráce INTERREG DANUBE

Program medziregionálnej spolupráce

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE  2014-2020

Investičná pomoc

Investičná pomoc predstavuje podporu od štátu pre podnikateľské subjekty. Je určená na podporu počiatočnej investície a tvorbu pracovných miest v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier, centier strategických služieb a v oblasti cestovného ruchu. Hlavným cieľom je podpora investícií smerujúcich do menej vyspelých regiónov Slovenska a projektov s vyššou pridanou hodnotou.

Investičná pomoc je poskytovaná vo forme:

  1. dotácie
  2. úľavy na dani z príjmu
  3. príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta

Kto poskytuje investičnú pomoc?

  1. Ministerstvo hospodárstva SR, ak ide o investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
  2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ak ide o investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok pre oblasť cestovného ruchu,
  3. Ministerstvo financií SR prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu,
  4. Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ide o investičnú pomoc vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta.

Podpora Ayming

Poskytujeme podporu od začiatku do konca, od úvah nad potenciálnym projektom a žiadosti o dotáciu až po vyčerpanie priznaných prostriedkov. Náš zodpovedný prístup doplňuje poistný certifikát vo výške 10 miliónov eur.

Nechajte si od Ayming poradiť a skonzultujte s našimi odborníkmi Váš dotačný zámer. Sme pripravení doviesť Vás ku skutočne pozitívnej zmene.

Pre podrobné informácie o prebiehajúcich a plánovaných výzvach kontaktujte našich špecialistov.

Žiadosť o dotačné poradenstvo

Počet zamestnancov v spoločnosti(Required)
Na aké náklady by ste chceli využiť finančný príspevok?(Required)
Odhadované náklady v EUR(Required)
Predpokladaný začiatok realizácie investičného zámeru(Required)
Má Vaša spoločnosť pobočku v zahraničí v niektorej z krajín, v ktorých pôsobíme?(Required)
(Required)