Zavrieť

Ako ušetriť 21 % na lokálnom R&D?

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Odpočet VaV > Ako ušetriť 21 % na lokálnom R&D?
Odpočet VaV
15/01/2024

Na Slovensku existuje nástroj, pomocou ktorého môžu spoločnosti ušetriť 21 % z výdavkov, ktoré vynaložili na výskum, vývoj alebo inovácie. R&D superodpočet je veľmi jednoduchý nástroj daňovej úľavy, ktorý môžu využiť všetky podniky na Slovensku, ktoré investujú do výskumu a vývoja. Vďaka tejto úľave si môžu firmy odpočítať od základu dane 100 % svojich výdavkov na výskum a vývoj, čím si znížia splatnú daň. Prostriedky, ktoré by inak museli zaplatiť štátu formou dane, môžu opätovne využiť a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť.

Aké sú výhody uplatnenia superodpočtu?

Superodpočet na výskum a vývoj prináša podnikom niekoľko výhod:

 • Je jednoduchší a priamejší ako fondy EÚ a zároveň nepodlieha schvaľovaniu.
 • Podporuje konkurencieschopnosť a renomé spoločností.
 • Zvyšuje rentabilitu investícií do R&D.
 • Znižuje daňovú záťaž.

Kto môže superodpočet uplatniť?

Superodpočet môžu uplatniť všetky spoločnosti na Slovensku, bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie. Prakticky jedinou podmienkou je, aby výskum a vývoj bol vykonávaný na území Slovenska.

Aké projekty je možné zahrnúť do odpočtu?

Projekty, ktoré sú nové, inovatívne a prekonávajú technickú neistotu pri hľadaní riešenia, sú ideálnym príkladom. Najbežnejšie príklady pre ilustráciu sú: implementácia AI v rôznych segmentoch, automatizácia procesu, aplikácia robotických systémov, vývoj nových materiálov či receptúr a pod.

Aké náklady sú uznateľné?

V praxi sa najčastejšie stretávame s nákladmi, ktoré sa dajú najjednoduchšie priradiť k projektu, ktorý spoločnosť uplatňuje, a sú to:

 • Náklady na mzdy a platy zamestnancov, ktorí sa podieľajú na R&D aktivitách
 • Náklady na materiál, ktorý je potrebný na úspešné ukončenie projektu R&D
 • Odpisy strojov, budov a zariadení.

Za uplatniteľné výdavky na výskum a vývoj sa považujú aj náklady na SW, energie či špecifické služby a pod.

Ako uplatniť superodpočet?

Veľmi jednoducho. Superodpočet sa uplatňuje v daňovom priznaní. Spoločnosť musí pripraviť jednoduchú dokumentáciu a kalkuláciu nákladov. Tie následne v daňovom priznaní vyčísli a odpočíta ich od základu dane.

Ako to funguje v praxi?

Ak podnik vynaložil v zdaňovacom období 2023 na výskum a vývoj 100 000 EUR, môže si odpočítať 100 000 EUR od základu dane. Vďaka tomu ušetrí na dani z príjmu 21 000 EUR, ktoré môže ľubovoľne použiť, napr. na ďalší rozvoj.

Ako pomáha superodpočet spoločnostiam na Slovensku?

Spoločnosti, ktoré sa systematicky venujú inováciám, výskumu a vývoju, získavajú veľkú konkurenčnú výhodu, ktorá sa prejaví najmä v obdobiach krízy. Už teraz vidíme, že spoločnosti, ktoré uplatňujú superodpočet na R&D, zvládajú zmeny na trhu jednoduchšie a dokážu sa týmto zmenám prispôsobiť. Systematický vývoj je znakom inovatívnych spoločností, ktoré sa sústredia na budúcnosť. To im pomáha získavať dôveru zákazníkov a investorov, čo je jeden z rozhodujúcich faktorov v krízových obdobiach. Na Slovensku za prvý polrok 2023 uplatnilo odpočet na R&D aj v čase krízy (za fiškálny rok 2022) už viac ako 450 spoločností, s celkovými nákladmi 185 mil. EUR. A to je dokonca o 20 % viac, ako za celý predchádzajúci fiškálny rok (2021), kedy mohli spoločnosti odpočítať až 200 % nákladov a dosiahnuť úsporu 42 %.

Záver

Superodpočet na výskum a vývoj je atraktívny nástroj, ktorý môže podnikom pomôcť zvýšiť rentabilitu investícií do R&D a znížiť daňovú záťaž. Podniky, ktoré investujú do rozvoja a inovácií, či plánujú investovať do výskumu a vývoja, by mali zvážiť využitie tohto daňového benefitu.

Tipy na uplatnenie superodpočtu

Aj keď sa jedná o jednoduchý nástroj, má svoje špecifiká, ktoré môžu administratívne zaťažiť spoločnosť pri snahe o prípravu na uplatnenie. Preto odporúčame zveriť prípravu odpočtu do rúk odborníkom, ktorí sa venujú tejto problematike a majú know how, ktorým dokážu projekty spoľahlivo identifikovať a za svoju prácu poskytujú garancie.

 1. Dôkladne si preštudujte zákon

Je dôležité, aby ste si predtým, ako začnete uplatňovať superodpočet dôkladne preštudovali zákon o dani z príjmov. §30C, zákona o dani z príjmov definuje podmienky a pravidlá, ktoré je potrebné dodržať.

 1. Správne identifikujte projekty

Nie všetky projekty, ktoré sú pre Vás nové, je možné uplatniť v odpočte na R&D. Správna identifikácia a presné zadefinovanie obsahu projektu sú kľúčové pre prípravu dokumentácie a uplatnenie správnych nákladov.

 1. Správne identifikujte výdavky

Nie všetky výdavky sú uznateľné pre superodpočet. Je dôležité, aby ste správne identifikovali výdavky, ktoré sú spôsobilé na odpočet a aplikovali správnu metódu výpočtu.

 1. Venujte sa dokumentácii

Aj keď odpočet na VaV nepodlieha schvaľovaniu,  správca dane má možnosť overiť si oprávnenosť uplatnenia v lehote 5 rokov. Dôkazné bremeno je na strane daňovníka, takže musíte byť schopní preukázať, že Vaše výdavky sú skutočné a súvisia s konkrétnym projektom VaV. Je preto dôležité dôkladne sa venovať vytváraniu sprievodnej dokumentácie a následne aj archivovať všetky podklady, či relevantnú dokumentáciu.

 1. Využite odbornú pomoc

Využite odbornú pomoc Ak si nie ste istí, ako správne uplatniť superodpočet, odporúčame nájsť si spoľahlivého medzinárodného partnera, ktorý Vás celým procesom prevedie, zoptimalizuje procesy a odporučí možnosti financovania R&D aj v zahraničí. Najdôležitejšie však je, že preberie zodpovednosť za kompletnú a správnu prípravu odpočtu na VaV, vrátane správnosti výpočtu a dokumentácie, a taktiež pomôže ušetriť čas a maximalizuje potenciál Vašej spoločnosti.

Ponuka našich služieb:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *