Zavrieť

Patent box

Daňové oslobodenie príjmov nadobudnutých z výskumu a vývoja

performance-innovation

Čo je patent box?

Od roku 2018 majú právnické osoby na Slovensku možnosť využiť osobitný daňový režim, tzv. „patent box“, ktorý spočíva v daňovom oslobodení príjmov nadobudnutých v nadväznosti na výskum a vývoj.

Pravidlá pre patent box

Konkrétne sa jedná o oslobodenie dane z príjmov:

  • plynúcich z odplát za užívanie patentov, úžitkových vzorov a softvéru (nehmotných aktív), ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku, a to až do výšky 50 % takýchto príjmov.
  • z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor vytvorený daňovníkom na Slovensku, rovnako až do výšky 50 % takýchto príjmov.

Uvedené pravidlá môžu pre viaceré skupiny daňových subjektov predstavovať zaujímavý nástroj zníženia svojej daňovej povinnosti.

Toto daňové zvýhodnenie však môžu využiť iba právnické osoby:

  • právnické osoby so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území Slovenskej republiky.
  • zahraničné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, ak je patent, úžitkový vzor, či počítačový program (softvér) funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou.

Ako postupovať a získať patent box?

Na účely daňového oslobodenia je firma povinná viesť predpísanú evidenciu. Ide o obdobnú povinnosť daňovníka, ako pri projekte výskumu a vývoja, ktorý je povinným dokumentom pri uplatňovaní odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Po splnení zákonných náležitostí má daňovník na oslobodenie priamy nárok a uplatňuje si ho v daňovom priznaní.

Obdobie uplatňovania oslobodenia je limitované obdobím uplatňovania daňových odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru.

Naše služby pri uplatnení patent boxu

Využitie patent boxu je atraktívne nielen pre IT firmy, ale aj iné obchodné spoločnosti, ktorých súčasťou podnikateľskej činnosti je vývoj vlastného softvéru, patentov, či úžitkových vzorov.

Naši konzultanti pre inovácie Vám poskytnú nasledujúce služby:

  • Analýza a príprava podkladov pre uplatnenie oslobodenia výnosov z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom.
  • Analýza a príprava podkladov pre uplatnenie oslobodenia výnosov z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom.

Máte záujem o viac informácií? Máte konkrétny dotaz? Napíšte nám!