Zavrieť

Superodpočet na výskum a vývoj

Najefektívnejší nástroj na financovanie firemného výskumu, vývoja a inovácií.

Ayming_slovensko_superodpocet_vyzkum_vyvoj_1000x470

Čo je superodpočet?

Už od roku 2015 majú firmy na Slovensku k dispozícii veľmi efektívny nástroj financovania inovácií: odpočet výdavkov na výskum a vývoj (superodpočet). Ide o nepriamu podporu výskumu a vývoja, ktorá je firme poskytovaná prostredníctvom daňovej úľavy z výdavkov vynaložených na vývojové a výskumné aktivity. Výška superodpočtu sa počas prvých rokov postupne navyšovala.

Každá spoločnosť na Slovensku, spĺňajúca zákonné kritériá, si v zdaňovacom období 2023 môže prostredníctvom tohto nástroja druhýkrát odpočítať od základu dane  100 % nákladov vynaložených na realizáciu inovatívnych projektov.

Vzhľadom na to, že na Slovensku je sadzba dane z príjmu právnických osôb vo výške 21 %, môžete v zdaňovacom období 2023 prostredníctvom tejto daňovej úľavy usporiť z každých 100 000 EUR vynaložených na takéto projekty až 21 000 EUR.

Kto sme?

Spoločnosť Ayming Vám s uplatnením superodpočtu a prípravou všetkých potrebných podkladov veľmi rada pomôže a prevezme plnú zodpovednosť za jeho správne uplatnenie. Ayming poskytuje svojim klientom komplexné poradenstvo založené na metodológii, ktorá vychádza z viac ako tridsaťročnej medzinárodnej skúsenosti skupiny aj každodennej praxe na Slovensku. Súčasťou metodológie Ayming je tiež technická expertíza. Analýza projektov je realizovaná senior konzultantmi pre inovácie, výlučne s vysokoškolským technickým vzdelaním, špecializovanými na konkrétne oblasti priemyslu alebo služieb.

Pre správne uplatňovanie odpočtu na výskum a vývoj je mimoriadne dôležitá dlhoročná skúsenosť s výberom vhodných projektov, so spôsobom evidencie a následného výpočtu uplatniteľných nákladov, s prípravou sprievodnej dokumentácie a tiež prax s obhajobou odpočtu na výskum a vývoj pred daňovými úradmi.

Na služby pri uplatnení superodpočtu poskytuje Ayming silné garancie vo forme poistného certifikátu vo výške 10 miliónov EUR.

Plánujete využívať superodpočet na výskum a vývoj? Nie ste si istí, či ho uplatňujete správne?

Konzultanti Ayming sú pripravení vám k príprave Projektu výskumu a vývoja poskytnúť aktuálne informácie a svoje skúsenosti.

Projekt výskumu a vývoja

Projektom výskumu a vývoja sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí predmet výskumu a vývoja. Projekt výskumu a vývoja stačí vo fiškálnom roku 2020 podpísať osobou oprávnenou konať za daňovníka, až pri podaní daňového priznania. Pri daňovej kontrole je správca dane alebo finančné riaditeľstvo oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu výskumu a vývoja.

Ponúkame Full service i ad hoc podporu.

Naše služby pri uplatnení superodpočtu

Kompletné spracovanie

Komplexná služba pre firmy, ktoré majú záujem o spracovanie celej agendy s odpočtom spojenej, s minimalizáciou záťaže vlastných zamestnancov. Technický konzultant vyberie projekty VaV vhodné k odpočtu, posúdi uplatniteľnosť nákladov na VaV a preukázateľnosť oddelenej evidencie. Ďalej vypočíta výšku odpočtu na VaV. Súčasťou služby je metodické nastavenie procesnej a dokumentačnej podpory VaV projektov tak, aby ste bez problémov obstáli v priebehu prípadnej daňovej kontroly. Pri nej bude Ayming superodpočet na VaV aktívne obhajovať a poskytne vám silné finančné garancie.

Revízia odpočtu na VaV

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré si odpočet uplatňujú sami alebo s inou poradenskou firmou a majú záujem o externú kontrolu jeho správnosti. Ayming skontroluje uplatniteľnosť projektov VaV, nákladov na VaV, dostupnej dokumentácie a preukázateľnosť oddelenej evidencie. Pre klienta pripraví analýzu rizík a sadu odporúčaní na ich minimalizáciu.

Audit pripravenosti na kontrolu daňového úradu

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré si superodpočet na VaV uplatňujú sami alebo s inou poradenskou firmou a chcú overiť ich dokumentačnú pripravenosť na prípadnú kontrolu daňového úradu. Ayming analyzuje dostupnú dokumentáciu klienta k superodpočtu na VaV a identifikuje existujúce riziká.

Podpora v priebehu daňovej kontroly

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré majú záujem o odbornú podporu v priebehu daňovej kontroly. Ayming vykoná analýzu dokumentácie klienta k superodpočtu na VaV a existujúcich rizík, na základe ktorej odporučí klientovi vhodný postup obhajoby, pripraví argumentáciu na výzvy daňového úradu, či poskytne podporu v ďalších stupňoch obhajoby.

Individuálne konzultácie podľa potrieb klienta

Služba na mieru podľa potrieb klienta zvyčajne v podobe konzultácií k vybraným témam.

Expertíza, skúsenosti a garancie.

Ayming – špecialista na superodpočet.

Technická expertíza

  • Technický audit a konzultácie sú vždy vedené inžiniermi s technickým VŠ vzdelaním.
  • Naši technickí konzultanti sa špecializujú na vybrané odvetvia priemyslu a služieb.
  • Kladú dôraz na minimálne zaťaženie technických i finančných pracovníkov klienta.

Dlhoročné skúsenosti

  • Na medzinárodnej úrovni pôsobíme už 35 rokov, na Slovensku od momentu, kedy legislatíva superodpočtu na VaV vstúpila do platnosti.
  • Dlhodobo spolupracujeme s viac ako 15 000 firmami v Európe a s viac ako 140 firmami na Slovensku.

Overená metodológia

  • Za našou metodológiou stojí dlhoročné medzinárodné know-how a skúsenosti zo Slovenska a ČR.
  • Systematicky ju prispôsobujeme zmenám v legislatíve.

V čom sme iní

Garancie

  • Za našu prácu ručíme odmenou a zmluvne garantujeme zodpovednosť za škody. Náš zodpovedný prístup doplňuje poistný certifikát vo výške 10 miliónov €.
  • Naši konzultanti Vám nad rámec legislatívnych kritérií vypracujú technickú a finančnú správu k projektom výskumu a vývoja, čím získate prehľad o všetkých projektoch uplatnených v danom zdaňovacom období, aj so zdôvodnením uplatnenia jednotlivých projektov a zhrnutie finančnej časti. Tento podporný dokument zjednoduší prípravu a samotnú obhajobu v prípade daňovej kontroly aj po niekoľkých rokoch.