Vyberte web Vašej krajiny
Zavrieť

Pravidlá superodpočtu na výskum a vývoj

Čo potrebujete vedieť

Home > Inovácie > Superodpočet na výskum a vývoj > Pravidlá superodpočtu na výskum a vývoj
header_droit_1000x470_finance_et_taxes

Od roku 2015 majú slovenské spoločnosti k dispozícii veľmi efektívny nástroj financovania inovácií, tzv. superodpočet na výskum a vývoj, upravený zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Spoločnosti tak môžu uplatniť odpočet od základu dane z príjmov vo výške 100 % nákladov vynaložených pri realizácii projektov výskumu a vývoja.

Medzi takéto náklady spadajú:

Mzdy a zákonné odvody

 • Náklady na spotrebovaný materiál
 • Prevádzkové náklady (energie, telekomunikácie, drobný hmotný materiál)
 • Odpisy hmotného aj nehmotného majetku
 • Služby a nehmotné výsledky výskumu a vývoja, nakúpené od verejnej vysokej školy alebo výskumnej organizácie
 • Certifikácia vlastných výsledkov výskumu a vývoja

Odpočet nemožno uplatniť na náklady na výskum a vývoj:

 • na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií
 • na služby, licencie a nehmotné výsledky VaV obstarané od iných osôb (s výnimkou tých, ktoré sú uvedené vyššie)
 • na náklady na administratívne, finančné, právne a personálne činnosti, reprezentačné činnosti, strážnu službu, upratovanie, školenie, prieskum trhu, zber a spracovanie informácií

Vzhľadom k tomu, že sadzba dane z príjmu právnických osôb je 21 %, možno prostredníctvom tejto daňovej úľavy z každých 100 000 € nákladov na vývojové projekty usporiť minimálne 21 000 €.

Na aké projekty je možné uplatniť superodpočet

Projekty, na ktoré možno uplatniť superodpočet na výskum a vývoj, musia spĺňať dva základné parametre, a to:

 • Citeľný prvok novátorstva
 • Prekonanie technickej alebo vývojovej neurčitosti


Všeobecne sa môže jednať o nasledujúce okruhy činností:

 • Nové, inovatívne alebo podstatne vylepšené produkty, technológie, materiály, procesy alebo služby
 • Neštandardné a atypické zákazky
 • Zhotovenie a testovanie prototypov a modelov
 • Zefektívňovanie výroby (znižovanie nepodarkovosti, znižovanie spotrebovaného materiálu, energie a času)
 • Znižovanie dopadov na životné prostredie
 • Atypické projekcie, modelovanie, simulácia
 • Skúšobná prevádzka
 • Superodpočet sa vzťahuje aj na pokračujúci výskum a vývoj, ktorý začal pred 1.1.2015!