Zavrieť

Dotácie EÚ – ako ich úspešne využiť na financovanie Vašich firemných projektov

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Dotácie EÚ – ako ich úspešne využiť na financovanie Vašich firemných projektov

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie určeným na financovanie tvorby pracovných miest, udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia.

Potenciál pre čerpanie EÚ dotácií

V pripravovanom programovom období 2021 – 2027 je v eurofondoch alokovaných 12,8 miliárd eur. Obdobie rokov 2021 – 2023 sa dá považovať za kľúčové. Je to spôsobené tým, že práve tu sa prelínajú dve programové obdobia – dobiehajúce a nové. K tomu by na Slovensko v rámci Plánu obnovy a odolnosti malo prísť do roku 2026 ešte viac ako 6 miliárd eur. Eurofondy tak budú pre potenciálnych záujemcov ešte atraktívnejšie, čo dáva príležitosť k realizácii zaujímavých projektových zámerov.

Využívanie EÚ dotácií na Slovensku 

Čo sa týka čerpania eurofondov, každý rok sa zaraďujeme medzi krajiny, ktoré nevyužijú svoje možnosti. Spolu s Chorvátskom, Španielskom či Talianskom si striedame miesta v poslednej, nelichotivej päťke spomedzi 28 krajín Európskej únie.

Skúsenosti z predchádzajúcich období ukazujú, že dôvodom pomalého čerpania prostriedkov sú obavy žiadateľov zo zložitej administratívy a netransparentnosti hodnotenia projektov. V skutočnosti si žiadosti vyžadujú vysokú profesionálnu pripravenosť projektu po odbornej, ako aj formálnej stránke.

Ayming ponúka dotačné poradenstvo na základe dlhoročných skúseností v oblasti financovania inovatívnych projektov. Na medzinárodnej úrovni pôsobíme už 35 rokov, na Slovensku od roku 2016.

Eurofondy, granty, dotácie pre všetkých

Európske štrukturálne a investičné fondy sa vykonávajú prostredníctvom operačných programov a programov cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a nadnárodnej spolupráce. Za operačné programy zodpovedá riadiaci orgán, ktorým je vo väčšine prípadov ministerstvo, odborne zastrešujúce podporované aktivity. Riadiaci orgán môže časť svojich úloh delegovať na sprostredkovateľský orgán. Riadiaci orgán umožňuje žiadateľom uchádzať sa o prostriedky prostredníctvom výziev, ktoré vyhlasuje ich zverejnením na svojom webovom sídle.

Spomínané výzvy je nevyhnutné sledovať. Pre našich klientov dotačné príležitosti systematicky monitorujeme a poskytujeme aktuálne a overené informácie. Kladieme tým dôraz na minimálne zaťaženie klienta.

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú práve dopytovo-orientované projekty, ktoré prinášajú možnosť financovania inovácií, rozvoja technológií, digitalizácie a environmentálnych projektov.

Ako sa uchádzať o fondy EÚ s Ayming?

Aby bolo financovanie projektu prostredníctvom dotácií EÚ úspešné, prevedieme Vás 5 krokmi k realizácii projektu:

1
Overenie oprávnenosti k projektovému zámeru

Dotačný zámer klienta a jeho šance na získanie dotácie dôkladne posudzujeme. Overíme formálne a finančné podmienky žiadateľa, ktorých splnenie je podmienkou pre získanie dotácií. Súlad s dotačnými pravidlami garantujeme.

2
Výber vhodnej výzvy z dotačných programov

Pomôžeme Vám sa lepšie zorientovať v rámci operačných programov, výziev a podporovaných aktivít. Vyhľadáme vhodný grant, popr. výzvy podľa projektového zámeru klienta. V prípade záujmu ponúkame aj priebežné monitorovanie nových výziev na základe projektového zámeru.

3
Podanie žiadosti o NFP (nenávratný finančný prostriedok)

Pomôžeme pri registrácií žiadateľa ako partnera verejného sektora (RVPS). Koordinujeme celý proces od registrácie do ITMS2014+ až po podanie žiadosti o NFP. Pre klientov žiadosť o NFP aj s povinnými dokumentami vypracujeme.

4
Realizácia projektu

Po schválení žiadosti o dotáciu EÚ a podpísaní grantovej zmluvy prichádza k samotnej implementácii projektu. Klientom sme aj naďalej plne k dispozícii predovšetkým pri administratíve spojenej s finančným plnením realizácii projektu (žiadosti o platbu),  a taktiež odbornými kapacitami pre prípravu dokumentácie k výberovým konaniam, ktoré sú častou povinnosťou v tejto realizačnej fáze.

5
Vyhodnotenie projektu

V rámci implementácie sú štandardizované procesy aj na ukončenie projektu. Zabezpečíme, aby proces ukončenie projektu bol vykonaný v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP. Počas celej doby monitorovacieho obdobia aj naďalej spolupracujeme s klientom, a to pri príprave záverečnej správy, následných monitorovacích správ a samozrejme sa zúčastňujeme pri všetkých kontrolách riadiaceho orgánu počas implementácie projektu ako aj po jeho ukončení.

Podpora Ayming

Poskytujeme podporu od začiatku do konca, od úvah nad potenciálnym projektom a žiadosti o dotáciu až po vyčerpanie priznaných prostriedkov. Náš zodpovedný prístup doplňuje poistný certifikát vo výške 10 miliónov eur.

Superodpočet a eurofondy

Eurofondy a superodpočet nie je možné pri projektoch VaV kombinovať, ale na druhej strane eurofondy dávajú možnosť financovania aj projektov, ktoré by nesplnili  kritéria na uplatnenie odpočtu na VaV.

Ayming Vám ponúka odbornosť a profesionalitu pre riešenie Vašich výziev. Kontaktujte nás ešte dnes a spojte sa s našimi expertmi.