Zavrieť

text Plán obnovy

text Plán obnovy
Uncategorized
24/08/2000

Plán obnovy a odolnosti v programovom období 2021-2027

Plán obnovy a odolnosti stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a budú podporené z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré budú riešiť výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.

Prvotný Plán obnovy bol zo strany Európskej komisie schválený v júni 2021. Následne v rokoch 2022-2023 prešiel aktualizáciou, ktorá zohľadnila niekoľko faktorov. Do plánu pribudla nová zelená kapitola s názvom REPowerEU, ktorej cieľom je prispieť k zníženiu závislosti na ruských fosílnych palivách a bojovať s klimatickou krízou. Navyše Európska komisia v roku 2022 prepočítala každej členskej krajine 30 % celkovej alokácie plánu obnovy tak, že sa zohľadnil rast HDP za roky 2020 a 2021. Implementácia aktivít v rámci projektov podporených z Plánu obnovy bude možná do júna 2026. Celkový rozpočet pre SR po zahľadených zmenách predstavuje 6,410 mld. EUR. Revidovaný Plán Obnovy bol schválený zo strany Európskej komisie koncom júna 2023.

Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (NIKA) je ÚV SR, ktorá v súvislosti s Plánom obnovy plní úlohy v oblasti koordinácie, usmerňovania, ale aj úlohy v oblasti vykonávania mechanizmu. Do implementácie sú zapojení tzv. vykonávatelia, ktorými sú jednotlivé ministerstvá, pričom sú zodpovedné za realizáciu konkrétnych investícií a reforiem a za plnenie stanovených míľnikov a cieľov, ktoré sú zahrnuté v Pláne obnovy. Zároveň sú zodpovední za vyhlasovanie a hodnotenie výziev v jednotlivých komponentoch.

Plán obnovy má v podmienkach SR nasledovné priority.

Nižšie uvedené alokácie sú po zohľadnení revízie dokumentu z júna 2023:

 • Zelená ekonomika – alokácia 2 103 mil. EUR

Hlavné aktivity: podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a posilnenie energetických sietí, zelená obnova budov, udržateľná doprava, dekarbonizácia priemyslu, adaptácia na zmenu klímy vrátane biodiverzity.

 • Kvalitné vzdelávaniealokácia 818 mil. EUR

Hlavné aktivity: inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti, vzdelávanie pre 21.storočie, zlepšenie výkonu vysokých škôl.

 • Veda, výskum a Inovácie – alokácia 670 mil. EUR

Hlavné aktivity: efektívne riadenie a reforma financovania vedy a výskumu, lákanie a udržanie talentov v oblasti vedy a výskumu a inovácií.

 • Lepšie zdravie – alokácia 1 402 mil. EUR

Hlavné aktivity: ústavná a akútna starostlivosť, dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, boj s ochorením Covid-19, duševné zdravie.

 • Efektívna verejná správa a digitalizácia – alokácia 1 014 mil. EUR

Hlavné aktivity: zlepšenie podnikateľského prostredia, zlepšenie efektivity, nezávislosti a integrity súdneho systému, protikorupčné opatrenia a opatrenia proti praniu špinavých peňazí, digitalizácia verejných služieb.

 • REPowerEU – alokácia 403 mil. EUR

Hlavné aktivity: energetika a povoľovacie procesy, obnova a spravovanie budov, rozvoj zelených zručností, udržateľná doprava, komunikácia a koordinácia.

Každá priorita má niekoľko komponentov, celkovo Plán obnovy a odolnosti obsahuje 18 komponentov. Nižšie sú stručne popísané všetky komponenty (vrátane kapitoly REPowerEU) podľa jednotlivých priorít, alokácie a základný rámec aktivít spolu s potenciálnymi žiadateľmi.

Priorita Zelená ekonomika

Komponent 1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – alokácia 207 mil. EUR

Investície:

 • Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
 • Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE
 • Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE

Potenciálni žiadatelia:

 • Podnikateľské subjekty  –  prevádzkovatelia  existujúcich  zariadení  na  výrobu  elektrickej  energie
 • komunity vyrábajúce  energiu  z OZE
 • MH SR

Komponent 2 – Obnova budov – alokácia 620 mil. EUR

Investície:

 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov
 • Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Potenciálni žiadatelia:

 • vlastníci starších  rodinných  domov,  ktorí  svojpomocne  alebo  dodávateľsky  realizujú  obnovu rodinného  domu  zlepšením  tepelnoizolačných  vlastností  obvodového  plášťa  budovy  a  výmenu  neefektívnych zdrojov  tepla  a  teplej  vody  za  vysokoúčinné  zariadenia,    osadenie  nových  zariadení  využívajúcich  obnoviteľné zdroje  energie  alebo  odpadové  teplo  v  rámci  vetrania
 • MSP, ktoré  sa  venujú  zatepľovaniu  rodinných  domov  inštalácii  zdrojov  tepla  a  OZE
 • vlastníci historických a  pamiatkovo  chránených  verejných  budov  –    štátni  vlastníci a  orgány  územnej  samosprávy, verejnoprávne  inštitúcie.

Komponent 3 – Udržateľná doprava – alokácia 759 mil. EUR

Investície:

 • Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy
 • Podpora ekologickej osobnej dopravy
 • Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy
 • Budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkové staníce

Potenciálni žiadatelia:

 • Železnice Slovenskej republiky  –  zdroje  alokované  na  modernizáciu,  rekonštrukciu,  elektrifikáciu a  dispečerizáciu  železničných  tratí  ako  aj  na  výstavbu  cyklistických  stojísk  na  železničných  staniciach
 • Miestne samosprávy,  ktoré  sú  vlastníkmi  infraštruktúry  mestských  elektrických  dráh  (električkových a  trolejbusových  tratí)
 • Obec, vyšší územný  celok,  rozpočtová  organizácia    alebo    príspevková   organizácia,   ktorej  zriaďovateľom    je  vyšší    územný    celok    alebo    obec,  spadajúce  do  územia  udržateľného  mestského rozvoja
 • Ministerstvo dopravy  a  výstavby Slovenskej republiky
 • Všetci dopravcovia prevádzkujúci  koľajovú  verejnú  osobnú  dopravu  na  základe  zmlúv  o  dopravných službách  vo verejnom  záujme
 • Podniky s akcionárskym podielom štátu, podnikateľské subjekty, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie – pre nabíjacie budovy pre elektromobily.

Komponent 4 – Dekarbonizácia priemyslu – alokácia 368 mil. EUR

Investície:

 • Znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle
 • Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu priemyslu

Potenciálni žiadatelia:

 • Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy – alokácia 149 mil. EUR

Investície:

 • Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom naochranu prírody a rozvoj biodiverzity obsahujúci renaturáciu vodných tokov, výkupy pozemkov v chránených územiach a rozvojové plány

Potenciálni žiadatelia:

 • Štátne organizácie  vo  vodnom  hospodárstve,  správcovia  vodných  tokov,  organizácia ochrany  prírody
 • Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) vrátane  správ  chránených  území
 • orgány štátnej  správy  na úrovni  okresných  úradov  (odbory  starostlivosti  o  životné prostredie)
 • súkromní vlastníci  a  obhospodarovatelia lesov.

Kapitola RePowerEU – alokácia 403 mil. EUR

Investície:

 • Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav
 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov („Rýchle opatrenia“)
 • Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou
 • Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy
 • Podpora ekologickej osobnej dopravy
 • Podmienky na vzdelávanie a rozvoj zručností pre zelenú transformáciu
 • Podpora kapacít a komunikácie

Potenciálni žiadatelia:

 • MŽP SR, SAŽP
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MPRV SR)
 • okresné orgány v sídle kraja
 • MH SR, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, prevádzkovatelia distribučných sústav
 • Úrad vlády SR
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Vlastníci a správcovia verejných budov
 • Vlastníci historických a pamiatkovo chránených verejných budov
 • Vlastníci starších rodinných domov
 • MD SR
 • Železničná spoločnosť Slovensko
 • MŠVVaŠ SR.

Priorita Kvalitné vzdelávanie

Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inluzívneho vzdelávania – alokácia 210 mil. EUR

Investície:

 • Odstraňovanie bariér v školských budovách na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému

Potenciálni žiadatelia:

 • Školské zariadenia (stredné školy)

Komponent 7 – Vzdelávanie pre 21.storočie – alokácia 449 mil. EUR

Investície:

 • Digitálne vybavenie škôl, prístup k internetu, učebnice a vybavenie pre dištančné vzdelávanie
 • Dobudovanie školskej infraštruktúry

Potenciálni žiadatelia:

 • Základné a stredné školy

Komponent 8 – Zvýšenie výkonnosti vysokých škôl – alokácia 159 mil. EUR

Investície:

 • Investičná podpora pri strategickom rozvoji škôl, zrekonštruované vysoké školy a internáty

Potenciálni žiadatelia:

 • Verejné a štátne vysoké školy.

Priorita Veda, výskum a inovácie

Komponent 9 – Efektívnejšie riadenia a posilňovania vedy, výskumu a inovácií – alokácia 576 mil. EUR

Investície:

 • Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja
 • Výchova, získavanie a udržanie excelentných výskumníkov a inovátorov
 • Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky
 • Finančné nástroje na podporu inovácií
 • IT podpora jednotného grantového systému výskumu a vývoja

Potenciálni žiadatelia:

 • Výskumné inštitúcie,  vysoké  školy,  podniky,  všetky  subjekty  oprávnené  v  programe  Horizont  Európa
 • Výskumné inštitúcie,  vysoké  školy,  podniky,  zahraničné  vedecko-výskumné  inštitúcie,  záujmové  združenia právnických  osôb,  samosprávne  kraje
 • Výskumné inštitúcie,  vysoké  školy,  súkromný sektor
 • Nepodnikateľské a  súkromné  výskumné  inštitúcie,  vysoké  školy,  podniky,  neziskové organizácie  zamerané  na priemyselné inovácie  a  výskumného  charakteru,  záujmové  združenia  právnických  osôb  a  priemyselné  komory zriadené  samostatným  zákonom
 • Podniky, záujmové združenia  právnických  osôb,  samosprávy.

Komponent 10 – Lákanie a udržanie talentov – alokácia 94 mil. EUR

Investície:

 • Podpora a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku
 • Posilnenie vzťahov so Slovákmi v zahraničí, podpora občianskych iniciatív
 • Štipendiá pre najlepších domácich a zahraničných študentov a odmena pre vysoké školy,ktoré ich získajú
 • Internacionalizácia v akademickom prostredí.

Potenciálni žiadatelia:

 • Zamestnávatelia zamestnávajúci  štátnych  príslušníkov  tretích krajín.
 • Vysokokvalifikovaní zamestnanci  a  potenciálni  zamestnanci  z  tretích krajín.
 • Vysokokvalifikovaní štátni  príslušníci  tretích  krajín  spĺňajúci  kritéria  pre  národné  vízum  (D)  na  hľadanie zamestnania  (absolventi  top  vysokých  škôl,  vedci,  zdravotnícki  pracovníci,  IT  odborníci  alebo  iné  kľúčové odvetvia  priemyslu)
 • Vysokokvalifikovaní pracovníci  z  členských  štátov  EÚ  a  z  tretích krajín a  ich  rodinní  príslušníci
 • Zahraniční študenti
 • Navrátilci zo  zahraničia  a  ich  rodinní  príslušníci
 • Zamestnanci verejného sektora,  predovšetkým  klientskych  centier  a  zamestnanci  prvého  kontaktu  na  úradoch.

Priorita Lepšie zdravie

Komponent 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – alokácia 1 072 mil. EUR

Investície:

 • Projektová príprava a projektové riadenie investícií
 • Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
 • Digitalizácia v zdravotníctve
 • Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby, obnova vozového parku
 • Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach

Potenciálni žiadatelia:

 • Ministerstvo zdravotníctva  SR (MZ  SR),  zdravotnícke  zariadenia  v  pôsobnosti  MZ  SR
 • Zdravotnícke zariadenia,  Národné  centrum  zdravotníckych  informácií,  rezortné  organizácie, medicínske  start-upy
 • Akademická obec
 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Komponent 12 – Duševné zdravie – alokácia 83 mil. EUR

Investície:

 • Výstavba detenčných a komunitných zariadení
 • Vybudovanie psycho-sociálnych centier
 • Doplnenie siete psychiatrických stacionárov
 • Modernizácia diagnostických metód
 • Obnova materiálno-technického vybavenia
 • Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti
 • Vzdelávanie personálu
 • Národná linka podpory duševného zdravia

Potenciálni žiadatelia:

 • Ministerstvo zdravotníctva  SR,  zdravotnícke zariadenia  v  pôsobnosti  MZ SR
 • zdravotné poisťovne,  poskytovatelia  zdravotnej starostlivosti,  Ministerstvo  práce,  sociálnych  vecí a  rodiny  SR
 • výskumné pracoviská.

Komponent 13 – Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – alokácia 247 mil. EUR

Investície:

 • Rozšírenie a obnova kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
 • Rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti
 • Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Potenciálni žiadatelia:

 • MPSVR SR, miestna a regionálna územná samospráva, verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 • MZ SR, poskytovatelia  zdravotnej  starostlivosti,  zdravotné  poisťovne,  samosprávy
 • Neziskové organizácie.

Priorita Efektívna verejná správa a digitalizácia

Komponent 14 – Zlepšenie podnikateľského prostredia – alokácia 11 mil. EUR

Investície:

 • Zníženie regulačného zaťaženia podnikania – implementácia a realizácia 4 opatrení
 • Digitalizácia procesov insolvenčného konania
 • Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní

Potenciálni žiadatelia:

 • podnikateľské subjekty,  orgány  štátnej  správy  a  ďalšie  subjekty  podieľajúce  sa  na  tvorbe  legislatívy
 • súdy v SR
 • fyzické a právnické osoby.

Komponent 15 – Reforma justície – alokácia 233 mil. EUR

Investície:

 • Investície do budov a reorganizácie súdov
 • Digitalizácia (nový obchodný register, centralizovaný systém súdneho riadenia),

Potenciálni žiadatelia:

 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • súdy v SR.

Komponent 16 – Boj proti korupcii a ochrane obyvateľstva – alokácia 209 mil. EUR

Investície:

 • Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí
 • Centrálny register účtov
 • Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie
 • Investície do budovania kapacít Policajného zboru
 • Modernizácia hasičského a záchranného systému
 • Posilnenie administratívnych kapacít, vrátane tých na samosprávnej úrovni

Potenciálni žiadatelia:

 • Polícia SR
 • Hasičský zbor
 • Samospráva a miestna štátna správa.

Komponent 17 – Digitálne Slovensko – alokácia 561 mil. EUR

Investície:

 • Lepšie služby pre občanov a podnikateľov
 • Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy
 • Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky
 • Investície do prevencie a rýchlosti riešenia bezpečnostných incidentov
 • Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry
 • Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií
 • Granty so zjednodušenou administratívou – hackathony
 • Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov – tablety pre dôchodcov.

Potenciálni žiadatelia:

 • MIRRI SR,
 • MD SR,
 • Úrad pre  reguláciu  elektronických  komunikácií  a  poštových  služieb
 • Podnikateľské subjekty  –  MSP  a  ostatné  podniky,
 • výskumno-vývojové inštitúcie
 • miestna a regionálna samospráva a štátna správa
 • školy

Komponent 18 – Zdravé a udržateľné verejné financie

Bez možnosti financovania potenciálnych žiadateľov.

 

 

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *