Zavrieť

text Politika súdržnosti

text Politika súdržnosti
Uncategorized
24/08/2000

Politika súdržnosti pre programové obdobie 2021-2027

Program Slovensko 2021-2027

Ciele politiky súdržnosti pre programové obdobie 2021-2027 sa realizujú prostredníctvom jednotlivých programov. Ide o základné vykonávacie dokumenty, ktoré definujú rozsah a formu podpory pre konkrétnu tematickú oblasť a definujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. V rámci SR bol pre programové obdobie 2021-2027 zo strany kompetentných orgánov pripravený a následne zo strany Európskej komisie schválený Program Slovensko 2021-2027. Zodpovednosť za implementáciu tohto programu nesie Riadiaci orgán (RO), ktorý monitoruje, či sa plnia ciele programu, dodržiavajú pravidlá programu a či sa finančné prostriedky EÚ využívajú efektívne.

V Slovenskej republike je RO pre Program Slovensko Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Zodpovednosť za realizáciu  jednotlivých priorít Programu Slovensku majú sprostredkovateľské orgány. Oprávnené územie programu Slovensko je celé územie Slovenskej republiky.
Celková alokácia Programu Slovensko bez technickej pomoci predstavuje 12 183 501 632 EUR.

Podrobnejší prehľad Programu Slovensko podľa jednotlivých cieľov politík súdržnosti:

Cieľ politiky 1: Politika Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa: 1 890 150 000 EUR

Sprostredkovateľské orgány:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

Daný cieľ politiky obsahuje dve priority:

 • Veda, výskum a inovácie,
 • Digitálna pripojiteľnosť

Zameranie priorít:

 • podpora medzisektorovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
 • podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
 • rozvoj a modernizácia výskumnej infraštruktúry
 • podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie a budovania inteligentných miest a regiónov
 • podpora, internacionalizácia a sieťovanie malých a stredných podnikov
 • podpora zručností pre posilnenie konkurencie schopnosti, hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky

Cieľ politiky 2: Zelenšia, nízkouhlíková Európa: 4 197 548 170 EUR

Sprostredkovateľské orgány:

Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad vlády/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Daný cieľ politiky obsahuje nasledovné priority:

 • Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
 • Životné prostredie
 • Udržateľná mestská mobilita

Zameranie priorít:

 • podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov
 • podpora energie z obnoviteľných zdrojov energie
 • vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo Transeurópskych energetických sietí (TEN-E)
 • podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy
 • podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva podpora prechodu naobehové hospodárstvo, ktoré využíva zdroje efektívne
 • posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia
 • podpora udržateľnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka

Cieľ politiky 3: Prepojenejšia Európa: 2 003 127 273 EUR

Sprostredkovateľské orgány:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Daný cieľ politiky obsahuje jednu prioritu:

 • Doprava

Zameranie priority:

 • rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T
 • rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

Cieľ politiky 4: Sociálnejšia Európa: 3 251 604 336 EUR

Sprostredkovateľské orgány:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Daný cieľ politiky obsahuje nasledovné priority:

 • Adaptilný a prístupný trh práce
 • Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Zručnosti pre lepšiu adaptibilitu a inlúziu
 • Záruka pre mladých (zamestnanosť mladých ľudí)
 • Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Aktívne začleňovanie rómskych komunít
 • Sociálne inovácie a experimenty
 • Potravinová a materiálna deprivácia

Zameranie priorít:

 • zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhov práce
 • zlepšenie prístupu k zamestnaniu
 • modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce
 • zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania
 • podpora celoživotného vzdelávania, najmä flexibilných príležitostí
 • podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, vrátane najodkázanejších osôb a detí
 • podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín
 • zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam pre všetkých uchádzačov o zamestnanie predovšetkým mladých ľudí
 • riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základ-
 • nej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby a zabezpečenie sprievodných opatrení na podporu ich sociálneho začlenenia

Cieľ politiky 5: Európa bližšie k občanom: 400 413 611 EUR

Sprostredkovateľské orgány:

Bez sprostredkovateľského orgánu

Daný cieľ politiky obsahuje nasledovnú prioritu:

 • Moderné regióny

Zameranie priorít:

 • podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho,hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach
 • podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho,hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach

Cieľ politiky 6: Fond na spravodlivú transformáciú: 400 413 611 EUR

Sprostredkovateľské orgány:

Bez sprostredkovateľského orgánu

Daný cieľ politiky obsahuje nasledovnú prioritu:

 • Fond na spravodlivú transformáciu

Zameranie priority:

 • Zmierniť nepriaznivé dôsledky transformácie podporou najviac postihnutých oblastí a obyvateľstva a podporovať vyváženú sociálno-ekonomickú transformáciu.

 

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *