Zavrieť
Elektronika výskum a vývoj s Ayming

Elektrotechnika

Výskum a vývoj v elektrotechnike

Inovácie a vývoj v oblasti elektrotechniky napreduje rýchlym tempom. Reflektuje súčasné trendy a potreby zákazníkov, pričom má významný dopad na konkurencieschopnosť spoločností. Dôležitou súčasťou je hľadanie riešení, ktoré minimalizujú energetické nároky ako aj výrobné náklady. Zvyšovanie cien drahých kovov zasa vedie k hľadaniu alternatív a vývoju nových súčiastok/riešení.

Výroba nových produktov takmer vždy pozostáva aj z vývojových činností. Či sa jedná o hľadanie správnych komponentov, ich interakciu a usporiadanie alebo aj nové materiály a ich použitie vo výrobku. Všetky tieto šokujúco nákladné záležitosti môžu byť zjednodušené využitím odpočtu.

Nové posuny samozrejme nastávajú aj v oblasti mikročipov a komponentov. Mnohé súčasti sú v dnešnej dobe často na hrane dosiahnuteľných možností a tak hľadanie nových riešení prináša mnohé zaujímavé produkty.

Vývoj elektrotechniky samozrejme nespočíva len vo vývoji elektrotechnických komponentov, ale aj v ich ochrane, ako aj ochrane okolia pred nimi. Ako zabezpečiť pre výrobok chladenie v horúcich podmienkach, tesnosť v prašnom prostredí, dokonalé odzvučenie a ideálne prepojenie všetkých troch zároveň?

Pôsobí Vaša spoločnosť v elektrotechnike?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v oblasti elektrotechniky. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí, a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

Ako príklady zaujímavých projektov možno uviesť:

 • inovatívne zariadenia na monitorovanie majetku,
 • špeciálne merače/zdroje pre aplikáciu v neštandardných podmienkach,
 • miniaturizáciu zariadení pri zachovaní/zlepšení parametrov.

Špecifickú kapitolu tvorí vývoj nových elektrotechnických komponentov, ktorých dostupnosť na trhu je neznáma, prípadne nespĺňajú všetky požiadavky.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti elektrotechniky.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

 • ICT
 • Automotive
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Energetika
 • Textilný priemysel
 • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment