Zavrieť
Ťažký priemysel výskum a vývoj s Ayming

Ťažký priemysel

Výskum a vývoj v ťažkom priemysle

Ťažký priemysel je odvetvie priemyslu, ktoré zahŕňa výrobu a spracovanie surovín a polotovarov s intenzívnymi výrobnými procesmi a s využitím rozsiahlych výrobných zariadení. V tomto odvetví sa často vyžadujú značné investície do infraštruktúry, výrobných zariadení a technológií. Medzi odvetvia, ktoré spadajú pod ťažký priemysel patrí hutníctvo a metalurgia, ťažba, zbrojný priemysel či energetika.

Pôsobí Vaša spoločnosť v ťažkom priemysle?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v ťažkom priemysle. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

Aj v ťažkom priemysle je možné realizovať rôzne vývojové aktivity, ktoré môžu kvalifikovať na odpočet nákladov na výskum a vývoj, napríklad:

 • Vývoj nových materiálov: vylepšené vlastnosti pre špeciálne účely – mechanické vlastnosti (pevnosť, odolnosť voči korózii), povrchové úpravy kovov podľa požiadaviek.
 • Vývoj nových resp. optimalizácia existujúcich výrobných procesov. Ekologickejšie technológie, znižovanie spotreby energie, recyklácia materiálov.
 • Automatizácia výrobných procesov – efektívnejšia výroba, zvýšenie kvality výrobkov.
 • Systémy riadenia a monitorovania výrobných procesov, kontroly a analýzy dát.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti ťažkého priemyslu.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

 • ICT
 • Automotive
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Energetika
 • Textilný priemysel
 • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment