Zavrieť

Chcete získať konkurenčnú výhodu? Uplatnite si s nami superodpočet

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Chcete získať konkurenčnú výhodu? Uplatnite si s nami superodpočet

Superodpočet na výskum a vývoj je jeden z mála systematických nástrojov na podporu výskumno-vývojových aktivít v podnikateľskom sektore na Slovensku. Jedná sa o nepriamu formu podpory týchto aktivít, ktorá motivuje firmy k vlastnému vývoju, čo je nesmierne dôležité. Tieto spoločnosti nadobúdajú konkurenčnú výhodu, a to práve v podobe know-how, získaného z vlastných projektov. Celkovo pôsobia stabilnejšie voči nepriaznivým okolnostiam, sú agilnejšie, a vo výsledku sú schopné lepšie znášať krízové obdobia, typické pre súčasnú dobu.

Na Slovensku sa dodatočný odpočet na VaV zaviedol do praxe v roku 2015, no napr. v Španielsku či Francúzsku má bohatú históriu, a je súčasťou systému už desiatky rokov. Nájdeme ho v rôznych podobách naprieč celým svetom, no jeho myšlienka je všade rovnaká.

Vďaka tomuto nástroju môžu spoločnosti na Slovensku za zdaňovacie obdobie 2021 ušetriť42 % z nákladov, ktoré vynaložia na vlastný vývoj či výskum. Toto percento môže byť aj vyššie, ak spoločnosť systematicky objem nákladov navyšuje, čím získava možnosť dodatočnej bonifikácie za nárast nákladov.

Ak by sme tento mechanizmus chceli uviesť na jednoduchom príklade, tak pokiaľ spoločnosť v roku 2021 vynaloží za zdaňovacie obdobie náklady na vývoj vo výške 100 000 eur, formou odpočtu na výskum a vývoj si môže efektívne ponížiť daňový základ o dvojnásobok týchto výdavkov. Pri súčasnej legislatíve to znamená, že na splatnej dani ušetrí až 42 000 eur, čím získa prostriedky na ďalšiu realizáciu či rozvoj.

Nečakané rozhodnutie o znížení superodpočtu od 1.1.2022 z 200 % na 100 % nepovažujeme za veľmi prospešné. Pre firmy to v novom roku bude predstavovať úsporu vo výške 21 % nákladov investovaných do VaV. Veríme, že rozhodnutie o znížení odpočtu na VaV bude mať iba dočasný charakter a superodpočet sa v krátkom čase aj pod vplyvom aktivít zainteresovaných združení a firiem bude opäť navyšovať.

Podpora VaV na Slovensku

Podľa údajov pravidelne zverejňovaných Finančnou správou SR, počet daňovníkov uplatňujúcich superodpočet z roka na rok rastie. Potvrdzuje to fakt, že odpočet si medzi spoločnosťami našiel svoje opodstatnenie a firmy s ním počítajú. Využívajú ho aj menšie spoločnosti a motivuje čoraz viac subjektov k vytváraniu vlastnej pridanej hodnoty.

Aj keď v rámci stredoeurópskeho regiónu sme dočasne získali najvyššiu percentuálnu hodnotu odpočtu na VaV (vo výške 200 %), medzi subjektami vládne aj naďalej relatívna nedôvera. Podľa Ministerstva Financií SR je jedným z dôvodov ekonomického zaostávania Slovenska, nízka implementácia vlastného výskumu a vývoja. Posledná správa Globsec Policy Institute potvrdila, že len 40 % spoločností na Slovensku sa venuje nejakej forme VaV. Celkovo sa do inovatívnosti investuje iba 0,84 % HDP, čo je jeden z najnižších podielov v rámci Európskej únie. Navyše v indexe strategickej transformácie získalo Slovensko za inovatívnosť iba nelichotivých 28 bodov zo 100, čo nás zaradilo na 7. miesto, a horší  zaznamenalo len Rumunsko a Bulharsko. Pre porovnanie, susedné Rakúsko získalo takmer 66 bodov, Česko a Maďarsko približne 40 a Poľsko 35 bodov.

Dodatočný odpočet za zdaňovacie obdobie 2021 vo výške 200 % je síce mimoriadne atraktívny, no niektoré pravidlá môžu firmy odradiť. Týka sa to najmä obmedzenia vyplývajúceho z osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV, či absencia možnosti uplatniť si náklady za externých zamestnancov, čo je častou prekážkou pre spoločnosti najmä v IT oblasti, ale aj v automatizácii a iných. Celkovo sa prikláňame k miernej úprave a zjednodušeniu pravidiel, a veríme, že naše námety prostredníctvom pracovnej skupiny Zväzu automobilového priemyslu SR budú pri novelizácii zákona o dane z príjmov zohľadnené, čo by prispelo k ďalšej popularizácii tohto nástroja.

Kríza ukázala slabé miesta

Dôležitým faktorom pre zvládnutie krízy sa ukazuje digitalizácia a automatizácia. Spoločnosti boli prinútené zmeniť štandardné prístupy k riešeniam projektov a prispôsobiť sa aktuálnym trendom. Ten udávajú práve technológie, ako aplikácia a integrácia umelej inteligencie, či všeobecná automatizácia, napríklad aj výrobných procesov. Podľa projektov, ktoré aktuálne prebiehajú u väčšiny našich klientov je zrejmé, že súčasná situácia dopyt po týchto technológiách urýchlila a čoraz viac firiem takéto projekty aktívne vyhľadáva. Sú to dobré príklady toho, kde je možné projekty pre superodpočet identifikovať. Viacerí naši klienti aj vďaka vývoju, ktorý realizovali, dnes cítia dopady krízy v oveľa menšej miere než ich konkurencia. Nemalé finančné prostriedky, ktoré usporili vďaka odpočtu na VaV, následne investovali do ďalšieho rozvoja či do udržania stabilnej situácie.

Ako už bolo spomenuté, častým dôvodom zo strany spoločností, ktoré ešte možnosť dodatočného odpočtu nevyužili, je neistota ohľadom splnenia formálnych náležitostí, správnej identifikácie uplatniteľných projektov a následný výpočet uplatniteľných nákladov. Odporúčame preto zveriť prípravu a spracovanie odpočtu do rúk profesionálov z Ayming, ktorí sa tejto problematike dlhodobo venujú, ovplývajú skúsenosťami z praxe a poskytujú garancie na svoju prácu.

*Uvedený text vyšiel 30.11.2021 v THE SLOVAK SPECTATOR pod názvom: Super-deduction on R&D can help companies in crises.